TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V MESTE ROŹŇAVA
 
 
Na základe výzvy Európskeho sociálneho fondu NP TSP l/01-2016, Operačný program Ľudské zdroje, sa mesto Rožňava od 1.4.2016 zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. (ďalej len „NP TSP“).  NP TSP I je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IAMPSVaR“) poskytuje finančnú podporu na výkon terénnej sociálnej práce terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka. Miestom realizácie projektu je územie mesta a jeho mestských častí Rožňavská Baňa a Nadabula. Obdobím realizácie projektu je:  01.04.2016 – 30.06. 2019.
 
Mesto v rámci projektu zamestnáva štyroch pracovníkov, z toho dvoch terénnych  sociálnych pracovníkov a dvoch terénnych pracovníkov. Títo pracovníci majú pracovisko na Ulici krátkej č. 30. Týmto projektom nadväzujeme na predchádzajúci projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý prebiehal v období od 1.7.2012 do 31.10.2015. Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej pokračovať v tejto práci, hlavne v oblastiach  osvety  zdravia a hygieny, prevencii vzniku a prehlbovania, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  jednotlivcov, rodín ako aj celej komunity.
 
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životných podmienok skupín ohrozených sociálnym vylúčením v meste Rožňava, predovšetkým rómskej menšiny. Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú skupinu projektu a následné zvýšenie životnej úrovne minority ako aj postupná integrácia  s majoritnou spoločnosťou, asistencia pri styku s úradmi štátnej správy a samosprávy, zvýšenie informovanosti a motivácie cieľovej skupiny, prevencia sociálno-patologických javov v rodine, nabádanie k zvyšovaniu školskej dochádzky detí z minoritných rodín, zlepšenie miery dodržiavania hygienických návykov cieľovej skupiny, zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov.
 
Cieľovými skupinami projektu sú vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, občania v nepriaznivej sociálnej situácií, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných a bezdomovci.

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 4. 2016, Mgr. Stela Urbánová -  TSP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 15.04.2016 12:30 hod.