Všeobecné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ: Olympijský klub G E M E R
2. Organizátor: CVČ Rožňava
3. Dátum: 21. 5. 2018 (pondelok),  08,00 hod.
4. Miesto: Ihrisko ZŠ Zakarpatská, Rožňava
5. Kategórie: Žiaci a žiačky narodení   1. 1. 2002 a mladší;
6. Disciplíny:           
Žiaci:
behy - 60 m, 300 m, 1000 m, štafeta 4 x 60
skoky - skok do výšky, skok do diaľky,
hody - hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh guľou (4 kg),
Žiačky:
behy -  60 m, 300 m, 800 m, štafeta 4 x 60 m,
skoky - skok do výšky, skok do diaľky,
hody - hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh guľou (3 kg),
7. Podmienky účasti:  Súpiska potvrdená riaditeľom školy.
Technické ustanovenia:
8. Technický predpis:  Atletika chlapcov a dievčat základných škôl je súťažou družstiev. V každej kategórii môže za školu štartovať len jedno družstvo zložené maximálne z desiatich pretekárov. V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete (z toho vyplýva aj možnosť zostavenia dvoch štafiet za školu). V prípade, že škola nemôže zostaviť kompletné atletické družstvo, môže prihlásiť jednotlivcov.
Podklad dráhy – antuka, sektory trávnaté.                                        
9. Hodnotenie: Celkovým víťazom sa stáva družstvo školy s najväčším súčtom bodov.          
V prípade rovnosti bodov družstiev rozhoduje lepšie umiestnenie jednotlivcov  v disciplínach.
10. Funkcionár:     
Riaditeľ pretekov: PhDr. Juraj Králik,
Hlavný rozhodca: Mgr. Miroslav Plichta,
Organizačný pracovník: Mgr. Izabela Hurajtová, Mgr. Klaudia Proschingerová
11. Ceny: Pre prvé 3 družstvá a jednotlivcov
12. Protesty: Písomne do 30 minút po zverejnení výsledkov
13. Prihlášky: Zaslať na e-mail: jurkralik@gmail.com –  do 17. 5. 2018 do 12:00,
                                  
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!!!
 
14. Rôzne: Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola, organizátor neručí za škody spôsobené v čase konania pretekov.
Na preteky budú pripustení len pretekári s dĺžkou klincov na tretrách maximálne 9 mm!
15. Prezentácia: V kancelárií pretekov od 8,00 do 8,30 – po tomto časovom limite bude prezentácia ukončená !!!. 
16. Občerstvenie: pitný režim pre pretekárov.
17. Informácie: na adresu jurkralik@gmail.com  alebo telefonicky na č. t. 0911 214 160;
18. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách, ak to bude nevyhnutné.
 
 
Súčasťou zmluvy s mestom o poskytnutí dotácie na podujatie 3. Gemerské športové hry v dňoch 21.-25. mája 2018 bol aj spôsob propagácie mesta na podujatí. Túto podmienku sme zabezpečili uvedením mesta s logom v hlavičke pozvánky, na programe aj propozícií pre všetky športové súťaže, ktoré sa v rámci podujatia konali. (viď. prílohy). Okrem toho sme mali na stožiari vyvesenú vlajku mesta vyložený banner mesta. Žiaľ ten sme museli v dôsledku silného vetra z bezpečnostných dôvodov stiahnuť.
 
Odôvodnenie prečo sme neprijali dodatočnú dotáciu na podujatie:
Ako som už vyššie uviedol podujatie sa konalo v máji 2018. V tom čase sme obdŕžali 200,- € od mesta. Týmto finančným prostriedkom aj s našimi vlastnými sme prispôsobili aj náklady na akciu. V neskoršom období, kedy boli ponúknuté ďalšie peniaze na akciu sme ich prijať nemohli, pretože nevedeli by sme ich ako zúčtovať. V danom čase sme akciu zabezpečovali takým rozsahom financií aké sme vtedy mali k dispozícii.
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 11. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 26.11.2018 11:19 hod.