MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 202/2021-756-VYST-An
V Rožňave  14.01.2021
 
 
                                                   
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Stavebné úpravy bytového domu“ na Ulici mierovej č. 10,  súp. č. 272, nachádzajúci  sa  na   pozemku  C-KN parc.  č. 2081/57 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 322/2019-46055-VYST-An zo dňa 09.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2019. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s §  80 a § 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a na základe toho podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
           
p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
Stavebné úpravy bytového domu
súpisné číslo 272, na Ulici mierovej č. 10, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C
2081/57 v k. ú. Rožňava.
 

Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Ulici mierovej. Jedná sa o sedem podlažný bytový dom bez podpivničenia. Obvodový plášť je murovaný, stropy tvoria železobetónové panely, komunikačné jadro je situované v centre dispozície bytového domu a je tvorené dvojramenným železobetónovým schodiskom a výťahom, zastrešenie je riešené plochou strešnou konštrukciou.

Na  zateplenie  obvodových stien bol použitý kontaktný zatepľovací systém ETICS Baumit StarSystem MW hrúbky 140 mm. Zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi vstupného  podlažia  je zrealizované tepelným izolantom na   báze  EPS  hrúbky   50 mm. Na obvodovom múre sa odstránila sklobetónová výplň, murivo sa domurovalo tvárnicami hrúbky 375 mm s potrebnou povrchovou úpravou. Tenko vrstvová omietka je zrealizovaná vo väčšinovom farebnom riešení WEBERPAS SE4D, v menšinovom farebnom riešení WEBERPAS ZE5C a SE4B.
 
Pôvodné zábradlie sa na balkónoch vymenilo, demontovalo sa oplechovanie a nahradilo sa novým, zrealizoval sa nový odkvapový chodník.
 
Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
 
 
O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 07.10.2020 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Stavebné úpravy bytového domu“ na Ulici mierovej č. 10,  súp. č. 272,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  C-KN parc.  č. 2081/57 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 322/2019-46055-VYST-An zo dňa 09.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2019.
 
Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 81 a § 81b stavebného zákona a § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia bola úplná, stavebný úrad listom č. 5289/2020-53235-VYST-An zo dňa 11.11.2020 oznámil začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.12.2020 zo zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
 
Na miestnom šetrení stavebný úrad zistil, že dodávateľ stavby použil na zateplenie bytového domu iný zatepľovací systém ako bol navrhnutý projektantom a schválený stavebným úradom. Uvedená zmena bola písomne odsúhlasená projektantom stavby. V podmienkach stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby v bode č. 18 bol stavebník povinný umiestniť 2 ks špeciálnych búdok pre dážďovníky do západnej štítovej steny bytového domu a 1 ks špeciálnej búdky pre netopiere do východnej štítovej steny bytového domu. Stavebník umiestnil všetky búdky na severnú stenu bytového domu, čo bolo odkonzultované so Správou národného parku Slovenský kras, Ing. Matisom a táto odsúhlasená zmena bola potvrdená telefonicky stavebnému úradu. Uvedené odchýlky vzal stavebný úrad v súlade s  § 82 ods. 4 stavebného zákona na vedomie.
 
Na základe zistených skutočností na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že  stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, až na vyššie uvedené odchýlku,  že podmienky stavebného povolenia boli dodržané a  užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady:
  • kópia právoplatného stavebného povolenia,
  • písomný súhlas projektanta so zmenou zatepľovacieho systému,
  • správa o odbornej prehliadke o skúške  ochrany pred bleskom zo dňa 29.09.2020,
  • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 17.09.2020,
  • energetický certifikát,
  • kópia stavebného denníka,
  • doklad o odovzdaní stavebného materiálu na skládku,
  • certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov,

 

záväzné stanovisko dotknutého orgánu a to:

  • OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-627-001/2020 zo dňa 08.12.2020,
  • Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2020/009580-002 zo dňa 24.11.2020.
 
 
Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 07.10.2020 uhradený do pokladne Mesta Rožňava  vo výške 50 € podľa položky 62a písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.
 
P o u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29,  048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 
 
 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici mierovej č. 10 a tiež ostatným účastníkom kolaudačného  konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 1. 2021 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 20.01.2021 15:16 hod.