MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Č.j.:  151/2021-775-VYST-An 
V Rožňave  14.01.2021
 
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Stavebné úpravy bytového  domu“  na  Ulici   jarnej  č. 3, 5, 7, 9,  súp. č. 358,  nachádzajúci  sa   na pozemku C-KN   parc.  č.  2038/2  v  k. ú.  Rožňava.   Stavba   bola  povolená stavebným   povolením č. 670/2020-3375-VYST-An zo dňa 24.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2020. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s §  80 a § 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a na základe toho podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
Stavebné úpravy bytového domu
súpisné číslo 358, na Ulici jarnej č. 3, 5, 7, 9,  ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C
2038/2 v k. ú. Rožňava.

 

Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Ulici jarnej. Je zrealizovaný v systéme pozdĺžneho dvojtraktu s výškou troch nadzemných podlaží s  podpivničením. Obvodový plášť je murovaný, stropy tvoria železobetónové panely, komunikačné jadro je situované v centre dispozície bytového domu a je tvorené dvojramenným železobetónovým schodiskom, zastrešenie je riešené sedlovou väznicovou strešnou konštrukciou.
 
Na  zateplenie  obvodových stien je použitý kontaktný zatepľovací systém Capatect MINERAL LINE hrúbky 150 mm. Zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi vstupného podlažia je zrealizované tepelným izolantom na báze EPS  hrúbky 80 mm. Tenkovrstvová omietka je zrealizovaná vo väčšinovom farebnom riešení WEBERPAS HN2D resp. ZL3C, v menšinovom farebnom riešení WEBERPAS MO62 resp. OK1A.
 
Pôvodné zábradlie sa na balkónoch vymenilo v celom rozsahu, demontovalo sa oplechovanie a nahradilo sa novým, zrealizoval  sa nový odkvapový chodník, vymenili sa vstupné vráta a okná, nášľapné vrstvy v exteriéri (na podestách a medzi podestách) a v interiéri, vymenili sa ležaté a zvislé rozvody studenej vody a zvislé rozvody kanalizácie, NN rozvody v spoločných priestoroch bytového domu, bleskozvod.   

Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 03.11.2020 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Stavebné úpravy bytového  domu“  na  Ulici   jarnej  č. 3, 5, 7, 9,  súp. č. 358,  nachádzajúci  sa   na   pozemku  C-KN   parc.  č.  2038/2  v  k. ú.  Rožňava.   Stavba   bola  povolená   stavebným   povolením č. 670/2020-3375-VYST-An zo dňa 24.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2020.

Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 81 a § 81b stavebného zákona a § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia bola úplná, stavebný úrad listom č. 5545/2020-59435-VYST-An zo dňa 02.12.2020 oznámil začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.01.2021 zo zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na miestnom šetrení stavebný úrad zistil, že dodávateľ stavby použil na zateplenie bytového domu iný zatepľovací systém ako bol navrhnutý projektantom a schválený stavebným úradom. Uvedená zmena bola písomne odsúhlasená projektantom stavby a uvedenú odchýlku vzal stavebný úrad v súlade s § 82 ods. 4 stavebného zákona na vedomie.

Na základe zistených skutočností na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní stavebný úrad konštatuje, že  stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, až na vyššie uvedenú odchýlku,  že podmienky stavebného povolenia boli dodržané a  užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady:

 • kópia právoplatného stavebného povolenia,
 • písomný súhlas projektanta so zmenou zatepľovacieho systému,
 • správa o odbornej prehliadke o skúške  bleskozvodu zo dňa 05.10.2020,
 • správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa 14.10.2020,
 • zápis o vykonaní tlakovej a konečnej tlakovej skúšky stúpacích a pripojovacích potrubí zo dňa 24.03.2020,
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 08.10.2020,
 • energetický certifikát,
 • kópia stavebného denníka,
 • doklad o odovzdaní stavebného materiálu na skládku,
 • certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov,

 

záväzné stanovisko dotknutého orgánu a to:

 • OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-15/2010 zo dňa 08.01.2021,
 • Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2020/010493-002 zo dňa 28.12.2020.

 

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 03.11.2020 uhradený do pokladne Mesta Rožňava  vo výške 50 € podľa položky 62a písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29,  048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 
 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici jarnej č. 3, 5, 7, 9  a tiež ostatným účastníkom kolaudačného  konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 21. 1. 2021 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
 
 
 
 
Publikované: 21.01.2021 09:42 hod.