MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 322/2019-46055-VYST-An
V  Rožňave 09.10.2019
 
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
S T A V E B N É      P O V O L E N I E
 

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala na príslušnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy  bytového domu“ na Ulici mierovej č. 10, súp. č. 272 v Rožňave, ktorý je umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C 2081/57 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.

Predmetom stavebných úprav bytového domu je zateplenie obvodového plášťa, výmena klampiarskych konštrukcií, zábradlí na balkónoch, bleskozvodu, zamurovanie otvoru v obvodovom múre po odstránení sklobetónových tvárnic.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný  poriadok  a  bývanie  v znení neskorších predpisov a  v spojení  s  § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného konania prerokoval žiadosť v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona  a po preskúmaní žiadosti podľa § 62  ods. 1  stavebného  zákona  a  § 8  a  § 9   vyhlášky  MŽP SR č. 453/2002 Z. z.,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného   zákona, v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a rozhodol nasledovne:

 

p o v o ľ u j e    s t a v b u

„Stavebné úpravy bytového domu„

na  Ulici  mierovej č. 10,  súpisné číslo  272, nachádzajúci sa na pozemku

 parc. č. KN-C 2081/57 v k. ú. Rožňava.

 

Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Ulici mierovej. Je zrealizovaný v systéme pozdĺžneho dvojtraktu s výškou siedmych nadzemných podlaží bez podpivničenia. Obvodový plášť je murovaný, stropy tvoria železobetónové panely, komunikačné jadro je situované v centre dispozície bytového domu a je tvorené dvojramenným železobetónovým schodiskom a výťahom, zastrešenie je riešené plochou strešnou konštrukciou.

Na  zateplenie  obvodových stien je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém Weber Terranova na báze minerálnej vlny Webertherm exklusive  hrúbky 140 mm. Zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi vstupného podlažia je navrhnuté tepelným izolantom na báze EPS  hrúbky 50 mm. Na obvodovom múre sa odstráni sklobetónová výplň, murivo sa domuruje tvárnicami hrúbky 375 mm s potrebnou povrchovou úpravou. Tenkovrstvová omietka je navrhnutá vo väčšinovom farebnom riešení WEBERPAS SE4D, v menšinovom farebnom riešení WEBERPAS ZE5C a SE4B.

Pôvodné zábradlie sa na balkónoch vymení, demontuje sa oplechovanie a nahradí sa novým, zrealizuje sa nový odkvapový chodník.

Základné parametre stavby:

Zodpovedný projektant:
Ing. arch. Alexander Pelle, Okružná č. 28, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ stavby: bude určený výberovým konaním
Investor:
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici mierovej č. 10 v Rožňave
Zastavaná plocha: 245 m²
Termín začatia: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia
Termín ukončenia stavby:
31.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výškach, ako aj predpisy o bezpečnosti na zdvíhacích zariadeniach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
 4. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby a dodávateľa určeného výberovým konaním.
 5. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
 6. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov   (certifikáty,  zhody, technické osvedčenia) a v zmysle  §  14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení, energetický certifikát.
 7. Termín dokončenia stavby 31.10.2021.
 8. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo majetku.
 9. S odpadmi, ktoré budú v vznikať počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.  a  je  potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - katalógov odpadov.
 10. Ku kolaudácii stavby musia byť všetky druhy odpadov odvezené a stavebník je  povinný predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 11. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov ako aj bytov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 12. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím jej užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 13. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie.
 14. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník.
 15. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona stavenisko bude označené informačnou tabuľou na ktorej bude uvedený názov stavby, zhotoviteľ, stavebný dozor, dátum začatia a ukončenia stavebných prác.
 16. Pri prácach na fasáde je potrebné zabezpečiť ochranu a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do blízkosti lešenie (v blízkosti bytového domu  na západnej strane je chodník). Vstupy do objektu je potrebné chrániť vytvorením komunikačného tunela.
 17. Zatepľovacie práce na bytovom dome sa nesmú vykonávať v hniezdnom období dážďovníkov obyčajných t. j. od 15.4 do 15.8. kalendárneho roka. K splneniu uvedenej požiadavky je nevyhnutné vymedziť 1 m širokú ochrannú zónu v okolí hniezd, kde sa v čase hniezdenia nebude vôbec zasahovať. Rekonštrukčné práce v ostatných častiach stavby sa môžu vykonávať bez obmedzenia.
 18. Nakoľko počas rekonštrukčných prác dôjde k zániku vetracích otvorov v atike bytového domu, tieto je nutné nahradiť špeciálnymi búdkami pre dážďovníky. Stavebník je povinný   umiestniť  2  ks   špeciálnych   búdok   pre  dážďovníkov  typu  APUS  3  do západnej štítovej steny bytového domu a 1 ks špeciálnej búdky pre netopiere typu MAXI-B do východnej štítovej stany bytového domu.

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavba nezačne.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

O d ô v o d n e n i e          

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala dňa 26.11.2018 na príslušnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy  bytového domu“ na Ulici mierovej č. 10, súp. č. 272 v Rožňave, ktorý je umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C 2081/57 v k. ú. Rožňava.

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu aj s podkladmi preskúmal v   zmysle  § 62  ods. 1  stavebného   zákona  a § 8 a § 9 vyhlášky   MŽP  SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a vzhľadom k tomu, že podklady na posúdenie neboli postačujúce   na   posúdenie stavby, stavebný  úrad rozhodnutím č. 322/2019-1087-VYST-An zo dňa 09.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2019 vyzval žiadateľa, aby v stanovenej lehote predložil chýbajúce podklady a konanie prerušil. Súčasne upozornil žiadateľa, že ak v stanovenej lehote nepredloží chýbajúce podklady, v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku konanie zastaví. Žiadateľ predložil v stanovenej lehote chýbajúce podklady. Stavebný úrad následne zistil, že projektová dokumentácia stavby a technická správa uvádzajú zateplenie obvodových stien bytového domu zatepľovacím systémom Webertherm Exclusive a farebný odtieň omietky je predložený zo vzorkovníka farieb Caparol. Na základe toho, stavebný úrad rozhodnutím č. 322/2019-37447-VYST-An zo dňa 03.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2019 vyzval opäť žiadateľa, aby v stanovenej lehote prehlásil, aký zatepľovací systém bude použitý na zateplenie bytového domu a konanie opäť prerušil. Po doplnení prehlásenia o použití zatepľovacieho systému, stavebný úrad listom č. 322/2019-40136-VYST-An zo dňa 02.07.2019 oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome oznámil začatie konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta  a zverejnenej na webovej stránke mesta v lehote 15 dní.  Nakoľko boli  stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný  podklad   pre   posúdenie   navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu v súlade s § 61 ods. 3 svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Stavebnými prácami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavby, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, energetická úspornosť stavby, požiarna bezpečnosť, mechanická odolnosť stavby a tým sa predĺži životnosť stavby. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený po výberovom konaní.

Vzhľadom k tomu, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

K žiadosti  o stavebné  povolenie  boli  predložené tieto doklady: výpis listu vlastníctva č. 3968 zo dňa 13.11.2018, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 13.11.2018, projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, statický posudok a požiarna bezpečnosť stavby, energetické posúdenie hospodárnosti stavby, zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici mierovej č. 10 zo dňa 18.01.2018, vyjadrenie dotknutých   orgánov   štátnej   správy  a  to:  OR   Hasičského   a   záchranného zboru Rožňavač. ORHZ-RV1-685-001/2018 zo dňa 23.10.2018, Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  Rožňava  č. 773/2018-632/HŽPaZ zo dňa 31.10.2018,  Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2018/010139 zo dňa 15.10.2018, (ŠSOPaK) č. OU-RV-OSZP-2018/010145 zo dňa 15.10.2018.

Správny  poplatok  za  vydanie  stavebného  povolenia  bol  zaplatený  v hotovosti dňa26.11.2018 do pokladne správneho orgánu v hodnote 100 €, podľa položky 60 písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č.  29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici mierovej č. 10 a tiež ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 10. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

 

Publikované: 16.10.2019 13:17 hod.