Už niekoľko dní môžu občania žijúci v severnej časti Rožňavy, ktorí majú problémy s prístupom k pitnej vode využívať výdajňu vody. Je nainštalovaná na budove Komunitného centra na Krátkej ulici. Prístupná bude celých 24 hodín a preto bolo upravené aj okolie výdajne, aby bol chránený majetok mesta.

Podľa prieskumu terénnych sociálnych pracovníkov je v severnej časti mesta bez pitnej vody asi 49 domácností, približne 250 ľudí. Z toho je 16 bytov v 2 bytových domoch na Čučmianskej ul. dlhodobo odpojených od vody z dôvodu neplatičstva (asi 84 ľudí). Tento bytový dom nie je vo vlastníctve mesta. Po predbežnom prieskume všetci prejavili záujem o možnosť prístupu k pitnej vode na kreditný odber.

Výdajný automat je umiestnený na verejne dostupnom mieste nepretržite 24 hodín denne, z dôvodu nediskriminácie a zabezpečenia rovností príležitostí vo využívaní a dostupnosti danej infraštruktúry. Voľne dostupný zdroj pitnej vody bude z epidemiologicko-zdravotného hľadiska a pozície prevencie riešiť a eliminovať opakujúci sa výskyt hepatitídy typu A a ťažkých črevných parazitóz diagnostikovaných pediatrami na území mesta Rožňava.

„Cieľom inštalácie výdajne vody je zabezpečiť nepretržitý prístup k pitnej vode pre občanov mesta žijúcich prevažne v severnej časti, ktorí nemajú z rôznych dôvodov prístup k pitnej vode, alebo sú odpojení od zdroja pitnej vody z dôvodu dlžôb,“ uviedla vedúca Odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu Katarína Valková. „Prístupom k pitnej vode sa vytvorili podmienky a príležitosti pre participáciu MRK na živote väčšinového obyvateľstva v dôsledku čoho sa predpokladá aj zlepšenie podmienok na uplatnenie na trhu práce. Ďalej očakávame vyššiu úroveň hygienických návykov hlavne u detí, u ktorých by sa v dôsledku možnosti prístupu k pitnej vode  mala zlepšiť aj dochádzka do školských a predškolských zariadení.“

Dobíjanie kariet bude možné v pracovné dni od 7.00 do 15.00 hod. na pracovisku terénnych sociálnych pracovníkov na Krátkej 30. Cena za 1 liter vody bola stanovená na 0,003 € (teda 3 €  za meter kubický vody). Prvé vydanie nabíjacej karty bude stáť 5 €, z toho 2 € karta a za 3 € meter kubický vody. Pri opakovanom vydaní karty v prípade straty resp. poškodenia bude táto stáť 5 € avšak už bez kreditu na vodu.

Výdajňa vody bola realizovaná v rámci projektu, na financovanie ktorého mesto Rožňava podalo žiadosť o dotáciu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na  Ministerstvo vnútra SR na rok 2019. Schválených bolo 5500€.

Po schválení žiadosti a pripísaní dotácie na účet, mesto vypísalo verejnú obstarávanie na zákazku.  Úspešným uchádzačom boli Technické služby mesta, ktoré ponúkli najnižšiu cenu za realizáciu projektu.  Celú realizáciu od nákupu vodomeru, softvéru, počítača a ďalšieho potrebného materiálu a vybavenia už realizoval dodávateľ zákazky, teda Technické služby mesta.

Na používanie softvéru, prostredníctvom ktorého sa budú nabíjať karty k výdajnému automatu boli vyškolení dvaja zamestnanci mesta, ktorí budú vydávať a nabíjať karty ako aj usmerňovať klientov pri manipulácií s výdajňou vody.

Celkové náklady na projekt boli vo výške 5736,12 €, z toho použitá dotácia vo výške 5428 € a spoluúčasť mesta vo výške 308,12 €.

 


© Mesto Rožňava, 23.  1. 2020 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 23.01.2020 12:49 hod.