Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z.
 
Vybavuje:
 
Odbor všeobecnej a vnútornej správy
 
 
Erika Nagypálová
058/7773 261
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
 1. Žiadosť o sprístupnenie informácie môže podať fyzická i právnická osoba a to písomne, ústne, elektronickou poštou, telefonicky, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť môže byť vyhotovená na formulári, ktorý je prílohou č. 1 tejto Smernice.
 2. Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
  • komu je určená (povinná osoba)
  • kto ju podáva ( fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, adresu, právnická osoba uvedie obchodné meno a sídlo)
  • akú informáciu žiada žiadateľ sprístupniť
  • požadovaný spôsob sprístupnenia informácie
  • dátum podania, prípadne zasielania žiadosti
  • pri písomnej žiadosti podpis žiadateľa   
 3. Vzor žiadosti nájdete sekcii OBČAN / Formuláre a tlačivá / Sprístupnenie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z.  alebo klik TU
 4. Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné doručiť:
  • písomne prostredníctvom poštovej služby
  • písomne – osobne do podateľne Mestského úradu Rožňava
  • e-mailom na:   podatelna@roznava.sk
  • ústne alebo telefonicky u vecne príslušného pracovníka