Hlavným cieľom HKM98M-RV je vychovávať hokejovú mládež, podporovať, organizovať a zabezpečiť rozvoj ľadového hokeja v meste a reprezentácia mesta Rožňava.

Dlhodobým a limitujúcim faktorom pre optimálne podmienky činnosti klubu je obmedzená prevádzka zimného štadióna, ktorá závisí od poveternostných podmienok, počasia, od ktorých sa odvíjajú prevádzkové náklady udržiavania ľadovej plochy /max. 3 mesiace/v roku. Uplynulá sezóna 2017/2018 však bola ešte kratšia, trvala necelých 5 týždňov. V dôsledku technických problémov na opotrebovanom chladiacom zariadení zimného štadióna, úniku čpavku, sa prevádzka zimného štadióna predčasne ukončila už v polovici januára 2018, čo celkom zmarilo úsilie a plány klubu v tom najnevhodnejšom čase. V rámci náborového programu sa nám podarilo zaevidovať a do tréningového procesu zapojiť vyše päťdesiat detí od 5 rokov po 14 ročných. Sezóna na ľade sa pre nás žiaľ skončila rozčarovaním. Tréningy sme presunuli do telocviční ZŠ a SOŠT, na prírodné ľadové plochy, kým to počasie dovolilo. Plánované zápasy a účasť na turnajoch sme obmedzili, lebo bez tréningov na ľade to bolo nevyhnutné a žiaľ aj samozrejmé.

Ako určitú formu ,,kompenzácie“ tejto smolnej, neprajnej sezóny HKM98M-RV si dovolilo požiadať TSM o odpustenie nájmu ľadovej plochy počas tréningov v sezóne 2017/2018, čo MZ uznesením schválilo. Sezóna 2018/2019 bola do poslednej chvíle otázna a neistá, nakoľko odstránenie poruchy na chladiacom zariadení bolo realizované v mesiaci október 2018 s následnými tlakovými skúškami a revíziou až v mesiaci november 2018. Decembrové využívanie ľadovej plochy bolo akési testovacie, skúšobné, ešte bez fakturácie pre klub.

Vlastné finančné prostriedky na prenájom ľadovej plochy HKM98M-RV v roku 2018 teda nečerpalo. Naše vlastné prostriedky sme použili na nevyhnutné materiálne a technické zabezpečenie chodu a činnosti klubu / výstroj hráčov a modernizáciu technického zázemia/, aby sme mohli naplniť ciele klubu a poskytovať naše služby k spokojnosti detí a obyvateľov mesta. Vďaka dobrej spolupráce so SZĽH sa nám podarilo zabezpečiť pre tréningový proces dve sady mini mantinelov /60m/ a výstroj pre brankára v hodnote min. 4000 Eur.

Veríme, že v sezóne 2018/2019 nám nenaruší tréningový proces nič nepredvídané a neočakávané a opätovne si získame dôveru rodičov a záujem detí pre tento druhý najpopulárnejší šport na Slovensku. Bude nás to stáť dvojnásobné úsilie po sklamaní v uplynulej sezóne. Naďalej chceme hrdo reprezentovať naše mesto doma aj v zahraničí a prinášať nadšencom hokeja radosť z najrýchlejšej kolektívnej hry.

S úctou team HKM98M-RV

 
 
Mgr. Dionýz Kemény
predseda HKM98M-RV
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 1. 2019 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 8.01.2019 14:26 hod.