Názov školy a adresa:
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava, s organizačnými zložkami: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó, Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským – Fábry Zoltán Alapiskola, J. A. Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola, Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó
ZŠ Z. Fábryho
Dátum zriadenia Spojenej školy:
01.09.2011
Dátum zriadenia ZŠ       1950
Dátum zriadenia SOŠ 01.09. 2010
Dátum zriadenia MŠ    01.09.2004
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie: Mgr. Zuzana Hamelliová , zsfabryhoroznava@gmail.com 058/7885490
Webové sídlo školy: www.zsfabrv.sk

Škola s právnou subjektivitou, zsfabryhoroznava@gmail.com 058/7885491

Zriaďovateľ školy:  Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

Školský obvod základnej školy

Celé územie mesta Rožňava

Spoločný školský obvod základnej školy

Ročníky 1.-9. Obce Jovice, Čučma, Kružná, Brzotín, Slavec, Rudná,

Ročníky 5.-9. Obce Krásnohorská Dlhá Lúka,  Silica, Krásnohorské Podhradie

 

Šk. rok
2018/2019
Počet žiakov
289 ZŠ, 62 SŠ, 36 MŠ
Počet tried
17 ZŠ, 3 SŠ, 2 MŠ
Počet ŠKD 5
Počet pedagogických zamestnancov
33
Počet nepedagogických zamestnancov
17
Počet pedagogických zamestnancov MŠ 4
 
pdf icon Správa o výchpvno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
(PDF, 303 kB)

 

 
Zameranie školy:
 
Naša škola zabezpečuje vzdelávanie žiakov od základov až po maturitu. Po skončení základnej školy žiaci majú možnosť sa vzdelávať na strednej odbornej škole v odboroch hostinský, kaderník a montér suchých stavieb. Po získaní výučného listu študenti majú možnosť prihlásiť sa na dvojročný študijný odbor  podnikanie v remeslách a službách, a po jeho úspešnom ukončení získajú maturitné vysvedčenie.
 
Na základnej škole anglický jazyk a informatickú výchovu vyučujeme od prvého ročníka a od šiesteho ročníka majú naši žiaci možnosť voľby aj nemeckého alebo ruského jazyka.
Máme zriadenú I. triedu s využitím metódy CLIL - Content and Languege Integrated Learning, čiže integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. V tomto názve je podstata tejto formy vyučovania. Obsahy na hodinách všeobecnovzdelávacích predmetov sú sprostredkované v anglickom jazyku. Cudzí jazyk slúži ako médium na sprostredkovanie informácií a porozumenie. Ide o metódu výučby cudzieho jazyka pomocou iného predmetu, napr. matematiky  hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, atď.
 
Bezbariérová škola – v septembri 2012 sme vybudovali bezbariérový vstup pre hendikepovaných žiakov vozičkárov.

Od roku 2008 spolupracujeme s Národným parkom Aggtelek /Aggteleki Nemzeti Park/ Našim zámerom je zvyšovať environmentálne povedomie žiakov prostredníctvom prednášok, besied spojených s premietaním filmov, podujatí organizovaných pri príležitosti významných dní v ochrane prírody, terénnych exkurzií do územia národného parku, výstav o aktuálnych témach ochrany prírody, eko - výchovných programov, rôznych súťaží určených pre žiakov našej školy.
 
 

Realizácia projektov:
 
"Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje."
Artemus Ward

Škola podporujúca zdravie - od roku 1998 naša škola je členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Je úlohou školy, aby rozvíjala praktické vedomosti a zručnosti žiakov a študentov v oblasti zdravotnej výchovy.

Infovek – projekt zameraný na zavádzanie IKT do vyučovania. Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia.

„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ - od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie. Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce.

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Projekt sa orientuje aj na prípravu  a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj  rozvoj  práce s talentami na základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu. Realizáciou projektu budú žiaci zapojených ZŠ zorientovaní v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a podľa toho budú vedieť vykonať optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu k OVP.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí – Hlavné ciele projektu:
•Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP
•Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP
•Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP
•Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP
•Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, zníž pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou
 
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR. Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Transformácia výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných školách umožní učiteľom flexibilne používať digitalizovaný obsah učiva a viesť hodiny vysoko interaktívnou formou. Učitelia sa zároveň aktívne podieľajú na tvorbe digitálneho obsahu predmetov, čím zhodnocujú a uchovávajú svoje praktické skúsenosti a zručnosti.

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania – Národný projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ z OPV. Účelom zmluvy je zabezpečenie aktívnej účasti školy v projekte spočívajúci v testovaní žiakov.

Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva - Do nášho vzdelávacieho procesu vstúpi digitálna trieda, ktorá bude predstavovať ucelené riešenie s procesnou podporou zavádzania prvkov digitálnej výučby do všetkých fáz vzdelávacieho procesu - prípravy na hodinu, samotného vyučovania a následnej domácej prípravy. Poskytovaný vzdelávací obsah bude na mieru prispôsobený moderným koncovým zariadeniam s dotykovým ovládaním pre zabezpečenie plynulého prechodu od tradičných foriem výučby k výučbe s využitím digitálnych prvkov. Pre našu školu bol dodaný set tabletov spolu s routerom pre vybavenie digitálnej učebne. Pre vyučovanie na tabletoch bude zároveň prispôsobených 250 vzdelávacích jednotiek pre prírodovedné predmety matematika, fyzika, chémia a biológia.

Aktivizujúce metódy vo výchove - Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.

V rámci družobných vzťahov sme nadviazali spoluprácu so školami v mestách  Sárospatak a Gyöngyöshalászi (Maďarsko).

 

Publikované: hod.