MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia environmentálneho hodnotenia a oclpadov6ho hospodárstva
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Dátum
 
2450/2019-1.7/bj
5556/2019
5558/2019 - int.
Mgr, J. Benovicsova
 +4212 5956 2510
29, januára 2019

 

Vec
Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka - doplnenie TAP a TDP - zaslanie správy o hodnotení
 
Navrhovateľ, HÔRKA POWER s.r.o., so sídlom Kokava nad Rimavicou 1445, 985 05 Kokava nad Rimavicou, prostredníctvom splnomocneného zástupcu, spoločnosti INECO, s.r.o. Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ"), doručil dňa 24. 01. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR") podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka - doplnenie TAP a TDP" vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona (ďalej len „správa o hodnotení").

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona zasiela na zaujatie stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obcí správu o hodnotení prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/splynovacia-elektraren-na-biomasu-krasnohorska-dlha-luka-doplnenie-tap

Dotknutej obci zasielame v prílohe správu o hodnotení aj v listinnom vyhotovení spolu so všeobecne zrozumiteľným záverečným zhrnutím. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie zároveň v súlade s § 33 ods. 3 zákona zasielame dotknutej verejnosti.

Podľa § 34 ods. 1 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisky, odpisky,, alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie, zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.

Podľa § 34 ods. 2 zákona dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Termín a miesto konania verejného prerokovania dotknutá obec oznámi podľa § 34 ods. 3 zákona verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný organ a dotknutý organ.

Z verejného prerokovania je dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoviť záznam a doručiť ho MŽP SR do 10 pracovných dní od verejného prerokovania.

Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 1 zákona (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia dotknutou obcou), žiadame doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Verejnosť môže svoje písomne stanovisko doručiť na MŽP SR najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia dotknutou obcou. Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať.

 

pdf icon
Oznámenie o nahliadnutí do správy o hodnotení činnosti
a záverečného zhrnutia
(PDF, 97 kB
 
 
Ing. Roman Skorka
Riaditeľ odboru
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 2. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 19.02.2019 15:00 hod.