SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 
Dátum konania: 24.04.2014 Predsedajúci: P. Burdiga
13:05:51Otvorenie
13:06:41
13:06:41Pavol Burdiga0Predklad
13:07:52G. Borzy1Diskusia
13:08:27K. Kováč1Diskusia
13:10:24G. Borzy1Diskusia
13:15:30G. Borzy0Uznesenie
13:17:20Pavol Burdiga0Uznesenie
13:17:592. Správa o plnení uznesení MZ v Rožňave
13:18:10Pavol Burdiga0Uznesenie
13:18:373. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
13:19:00Pavol Burdiga0Uznesenie
13:19:404. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti – návrh na zmeny a doplnenie
13:20:365. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – návrh
13:21:406. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na zmeny a doplnenie
13:21:52I. Kuhn, MA1Diskusia
13:22:40pracovník mesta1Diskusia
13:23:03I. Kuhn, MA2Diskusia
13:23:08K. Kováč1Diskusia
13:29:36I. Kuhn, MA1Diskusia
13:31:44pracovník mesta2Diskusia
13:31:53I. Kuhn, MA3Diskusia
13:32:07J. Lach1Diskusia
13:33:26pracovník mesta2Uznesenie
13:33:50Pavol Burdiga0Diskusia
13:34:02K. Kováč2Diskusia
13:34:39K. Kováč2Diskusia
13:35:18K. Kováč1Diskusia
13:35:59K. Kováč1Diskusia
13:36:35K. Kováč1Diskusia
13:37:15K. Kováč1Diskusia
13:38:00I. Kuhn, MA1Diskusia
13:39:07J. Lach1Diskusia
13:40:07Pavol Burdiga0Uznesenie
13:40:487. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností – návrh na zmeny a doplnenie
13:41:558. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o trhovom poriadku – návrh na zmeny a doplnenie
13:42:08K. Kováč1Diskusia
13:48:47I. Kuhn, MA0Uznesenie
13:49:18Pavol Burdiga0Uznesenie
13:49:21Z. Beke0Uznesenie
13:50:06Pavol Burdiga0Diskusia
13:50:11pracovník mesta1Diskusia
13:52:13I. Kuhn, MA1Diskusia
13:52:44K. Kováč0Uznesenie
13:54:22Pavol Burdiga0Diskusia
13:54:26K. Kováč2Diskusia
13:55:09K. Kováč2Diskusia
13:55:22K. Kováč1Diskusia
13:58:00K. Kováč1Diskusia
13:59:03K. Kováč1Diskusia
14:00:44K. Kováč1Diskusia
14:01:33I. Kuhn, MA1Diskusia
14:02:31Pavol Burdiga0Uznesenie
14:03:079. Návrh na zmenu a doplnenie čl. 3 Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
14:03:20Pavol Burdiga0Uznesenie
14:04:1310. Inventarizácia majetku a záväzkov vedených v účtovníctve Mesta Rožňava k 31.12.2013
14:05:0711. Správa o výsledku vládneho auditu vykonaného Správou finančnej kontroly Košice
14:05:16I. Kuhn, MA1Diskusia
14:05:55JUDr. Katarína Balážová0Diskusia
14:05:56JUDr. Erika Mihaliková0Diskusia
14:06:42I. Kuhn, MA1Diskusia
14:06:57JUDr. Erika Mihaliková0Diskusia
14:08:30I. Kuhn, MA1Uznesenie
14:08:40Pavol Burdiga0Uznesenie
14:09:3812. Poslanecký návrh p. Cyrila Motyku – riešenie parkovacích plôch na sídliskách v meste Rožňava
14:09:53C.Motyka1Diskusia
14:13:11P. Marko1Diskusia
14:20:01P. Džačár1Diskusia
14:20:28I. Kuhn, MA1Diskusia
14:22:36P. Marko1Diskusia
14:23:19R. Ocelník1Diskusia
14:24:06I. Kuhn, MA1Diskusia
14:24:51C.Motyka1Diskusia
14:26:04K. Kováč0Uznesenie
14:27:57Pavol Burdiga0Uznesenie
14:28:22G. Borzy1Diskusia
14:28:55Ľ. Kossuth1Diskusia
14:30:06K. Kováč0Uznesenie
14:30:33Pavol Burdiga0Diskusia
14:30:58C.Motyka2Diskusia
14:31:54P. Marko2Diskusia
14:33:23I. Kuhn, MA2Diskusia
14:35:56C.Motyka3Diskusia
14:36:45K. Kováč1Diskusia
14:38:25P. Marko2Diskusia
14:38:30P. Marko3Diskusia
14:39:23K. Kováč1Diskusia
14:39:33P. Marko0Diskusia
14:40:4113. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka – premiestnenie megaboardu
14:40:49R. Ocelník1Diskusia
14:44:54R. Kovács1Diskusia
14:45:53R. Ocelník1Diskusia
14:46:51I. Kuhn, MA1Diskusia
14:46:55R. Kovács1Diskusia
14:47:38K. Kováč1Diskusia
14:47:39R. Ocelník2Diskusia
14:48:19G. Borzy1Diskusia
14:49:10R. Ocelník3Diskusia
14:50:12K. Kováč2Diskusia
14:51:11I. Kuhn, MA2Diskusia
14:54:24R. Ocelník3Uznesenie
14:55:21Pavol Burdiga0Diskusia
14:55:27R. Kovács2Diskusia
14:56:13R. Kovács2Uznesenie
14:56:20Pavol Burdiga0Uznesenie
15:20:5014.1. Gabriel Šóľom, Kúpeľná č.12, Rožňava - priamy predaj pozemkov mesta
15:20:59Pavol Burdiga0Uznesenie
15:21:3814.2. LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č.8, Banská Bystrica – priamy predaj pozemku mesta
15:21:46Pavol Burdiga0Uznesenie
15:22:2714.3. Karol Kelemen, Čučma 218 - vysporiadanie prejazdu cez pozemok
15:22:37R. Kovács1Diskusia
15:23:40P. Marko1Diskusia
15:24:42R. Kovács1Diskusia
15:25:23I. Kuhn, MA1Diskusia
15:26:59J. Lach1Diskusia
15:27:40E. Szabadosová0Uznesenie
15:28:28Pavol Burdiga0Diskusia
15:28:34I. Kuhn, MA2Diskusia
15:29:0714.4. Pozemok pod bytovým domom na Ul. edelényskej č.1990/38,40 – žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku
15:29:12Pavol Burdiga0Uznesenie
15:29:4914.5. Ondrej Štecz, V. Klementisa č.15, Revúca - ponuka na kúpu pozemkov do vlastníctva mesta
15:29:54Pavol Burdiga0Uznesenie
15:30:03I. Kuhn, MA1Diskusia
15:30:4714.6. VEGO MARKETING s.r.o. - zámer priameho prenájmu pozemkov
15:30:51Pavol Burdiga0Uznesenie
15:30:55K. Kováč1Diskusia
15:31:12P. Marko1Diskusia
15:32:27R. Ocelník1Diskusia
15:33:21I. Kuhn, MA1Diskusia
15:35:23P. Marko1Diskusia
15:36:09R. Ocelník2Diskusia
15:37:26I. Kuhn, MA1Diskusia
15:38:47R. Ocelník3Diskusia
15:40:56I. Kuhn, MA2Diskusia
15:41:25K. Kováč0Uznesenie
15:43:05Pavol Burdiga0Diskusia
15:43:14K. Kováč1Diskusia
15:44:50K. Kováč1Uznesenie
15:44:52Pavol Burdiga0Uznesenie
15:45:3514.7. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava – zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľností a odplaty za zriadenie vecného bremena o mieru inflácie za rok 2012 a 2013
15:45:40Pavol Burdiga0Uznesenie
15:46:2514.8. Robert Kseňák, Ul. Ružová č.3, Rožňava - návrh na odpustenie spätného nájomného za užívanie pozemku mesta
15:46:28Pavol Burdiga0Uznesenie
15:46:37I. Kuhn, MA1Diskusia
15:47:16R. Ocelník0Uznesenie
15:48:12Pavol Burdiga0Uznesenie
15:48:4314.9. eurobus, a.s. Staničné námestie 9, Košice - pripomienky k návrhu nájomnej zmluvy
15:48:49Pavol Burdiga0Predklad
15:48:52JUDr. Erika Mihaliková0Predklad
15:51:05I. Kuhn, MA1Diskusia
15:52:04P. Marko1Diskusia
15:52:45hosť0Diskusia
15:55:10K. Kováč1Diskusia
15:57:27I. Kuhn, MA2Diskusia
15:59:51J. Lach1Diskusia
16:00:19R. Ocelník0Predklad
16:00:42JUDr. Erika Mihaliková0Uznesenie
16:01:08Pavol Burdiga0Uznesenie
16:01:16hosť0Uznesenie
16:02:24Pavol Burdiga0Diskusia
16:02:28I. Kuhn, MA3Diskusia
16:04:2114.10. Slovenská pošta, a.s., Pošta Rožňava 1, Šafárikova 62 Rožňava - zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta na umiestnenie odkladacích schránok
16:04:25Pavol Burdiga0Uznesenie
16:05:0314.11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - predaj objektov v areáli ČOV Rožňava
16:05:08Pavol Burdiga0Uznesenie
16:05:16J. Lach1Diskusia
16:06:59I. Kuhn, MA0Uznesenie
16:08:20Pavol Burdiga0Diskusia
16:08:24J. Lach2Diskusia
16:09:3614.12. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava - zmena uznesenia MZ č.318/2013 zo dňa 4.12.2013
16:09:40Pavol Burdiga0Uznesenie
16:10:1414.13. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice - zmena uznesenia MZ č.226/2012 zo dňa 6.9.2012
16:10:17Pavol Burdiga0Uznesenie
16:10:5514.14. Prehodnotenie a zrušenie Dodatku k zmluve – Gemerský banícky spolok „Bratstvo“ Rožňava
16:11:01Pavol Burdiga0Uznesenie
16:11:03M. Bischof1Diskusia
16:11:19I. Kuhn, MA0Uznesenie
16:11:33Pavol Burdiga0Uznesenie
16:12:0514.15. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava
16:12:10Pavol Burdiga0Uznesenie
16:12:17R. Kovács1Diskusia
16:12:50Ing. Ivan Demény0Uznesenie
16:13:19Pavol Burdiga0Uznesenie
16:14:0814.16. Technické služby mesta Rožňava - odňatie nehnuteľností zo správy
16:14:15Pavol Burdiga0Uznesenie
16:14:20K. Kováč1Diskusia
16:14:32JUDr. Erika Mihaliková0Uznesenie
16:15:37Pavol Burdiga0Uznesenie
16:16:0614.17. Prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov „Reštaurácia Tri ruže“
16:16:09Pavol Burdiga0Uznesenie
16:16:16I. Kuhn, MA1Diskusia
16:17:57P. Marko0Uznesenie
16:19:33Pavol Burdiga0Diskusia
16:19:45I. Kuhn, MA2Diskusia
16:20:1714.18. Detské jasle DROBČEK Rožňava – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
16:20:2014.19. Predaj pozemku mesta, parkovisko pred Turistickou ubytovňou na Šafárikovej č.19 v Rožňave formou obchodnej verejnej súťaže
16:20:25Pavol Burdiga0Uznesenie
16:20:34I. Kuhn, MA1Diskusia
16:21:15P. Marko1Diskusia
16:21:38K. Kováč1Diskusia
16:21:58R. Ocelník0Uznesenie
16:22:23Pavol Burdiga0Uznesenie
16:22:56Pavol Burdiga1Uznesenie
16:23:2914.20. Občianske poľovnícke združenie Rožňava – priame postúpenie výkonu práva poľovníctva
16:23:33Pavol Burdiga0Uznesenie
16:23:38I. Kuhn, MA1Diskusia
16:23:56P. Marko0Uznesenie
16:24:12Pavol Burdiga0Uznesenie
16:24:4614.21. Žiadosť f. FITTICHRATES s.r.o. o zníženie energetickej náročnosti nebytových priestorov Šafárikova 20, Rožňava – návrh na spôsob finančného vyrovnania
16:24:49Pavol Burdiga0Uznesenie
16:25:02G. Borzy0Uznesenie
16:25:35Pavol Burdiga0Uznesenie
16:25:42I. Kuhn, MA1Diskusia
16:26:29P. Marko0Uznesenie
16:26:50Pavol Burdiga0Uznesenie
16:26:58G. Borzy0Uznesenie
16:27:5014.22. Nákup recyklátora asfaltu pre TSM Rožňava
16:27:53Pavol Burdiga0Uznesenie
16:27:58I. Kuhn, MA1Diskusia
16:31:45Pavol Burdiga0Diskusia
16:34:30F. Focko1Diskusia
16:34:49J. Lach1Diskusia
16:35:22P. Marko0Uznesenie
16:36:31Pavol Burdiga0Uznesenie
16:36:38M. Bischof0Uznesenie
16:37:51Pavol Burdiga0Uznesenie
16:38:2715. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2014 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie
16:38:31Pavol Burdiga0Uznesenie
16:38:41R. Kovács0Uznesenie
16:38:58Pavol Burdiga0Uznesenie
16:39:14G. Borzy1Diskusia
16:39:41K. Kováč1Diskusia
16:39:53D. Pollák1Diskusia
16:40:35R. Kovács1Diskusia
16:41:15Z. Beke1Diskusia
16:42:46M. Bischof0Uznesenie
16:42:55Pavol Burdiga0Diskusia
16:43:10R. Kovács1Diskusia
16:43:44R. Kovács1Uznesenie
16:43:46Pavol Burdiga0Uznesenie
16:44:2116. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie Materskej školy Ulica kozmonautov 1793/14 v Rožňave
16:44:25Pavol Burdiga0Uznesenie
16:44:37F. Focko1Diskusia
16:46:16R. Ocelník1Diskusia
16:47:19I. Kuhn, MA1Diskusia
16:50:47Z. Beke1Diskusia
16:52:02R. Ocelník2Diskusia
16:53:01R. Ocelník2Diskusia
16:53:05R. Kovács1Diskusia
16:54:45P. Marko1Diskusia
16:55:24F. Focko1Diskusia
16:55:56R. Ocelník1Diskusia
16:56:29K. Kováč1Diskusia
16:59:07R. Ocelník3Diskusia
17:00:07F. Focko2Diskusia
17:00:52K. Kováč1Diskusia
17:01:01I. Kuhn, MA2Diskusia
17:01:24PaedDr. Janka Mičudová1Diskusia
17:10:02R. Ocelník2Diskusia
17:10:43I. Kuhn, MA1Diskusia
17:12:04K. Kováč2Diskusia
17:14:20J. Lach1Diskusia
17:15:01G. Borzy1Diskusia
17:15:52M. Bischof1Diskusia
17:17:16F. Focko2Uznesenie
17:18:11Pavol Burdiga0Diskusia
17:18:37občan mesta1Diskusia
17:22:10J. Lach2Diskusia
17:22:41K. Kováč2Uznesenie
17:23:21Pavol Burdiga0Uznesenie
17:25:4014.18. Detské jasle DROBČEK Rožňava – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
17:25:42Pavol Burdiga0Uznesenie
17:26:05I. Kuhn, MA1Diskusia
17:31:19D. Kemény1Diskusia
17:32:13J. Lach1Diskusia
17:33:48F. Focko0Uznesenie
17:34:07Pavol Burdiga0Uznesenie
17:35:2328. Diskusia
18:02:5917. Rekonštrukcia materskej školy na Ulici krátkej v Rožňave – spolufinancovanie
18:03:4618. Priamy prenájom majetku mesta – miesta na osadenie predajného automatu na mliečne bezkofeínové nápoje v budove Základnej školy Ulica pionierov 1 v Rožňave, pre Ing. Vladimíra Kukuvku – Agentúra Delfín Košice
18:04:04I. Kuhn, MA1Diskusia
18:04:40pracovník mesta1Diskusia
18:05:36I. Kuhn, MA2Diskusia
18:06:00pracovník mesta2Diskusia
18:06:13I. Kuhn, MA3Diskusia
18:08:23občan mesta1Diskusia
18:10:32P. Marko0Uznesenie
18:11:34Pavol Burdiga0Uznesenie
18:11:38K. Kováč1Diskusia
18:12:20M. Bischof0Uznesenie
18:13:13Pavol Burdiga0Uznesenie
18:13:28Pavol Burdiga1Diskusia
18:13:28I. Kuhn, MA4Diskusia
18:14:1519. Priamy prenájom majetku mesta – miesta na osadenie predajného automatu na mliečne bezkofeínové nápoje v budove Základnej školy Zlatá 2 v Rožňave, pre Ing. Vladimíra Kukuvku – Agentúra Delfín Košice
18:15:0120. Žiadosť o prenájom plochy na nainštalovanie a prevádzkovanie nápojových automatov v ZŠ Zlatá 2 a ZŠ Ulica pionierov l v Rožňave pre firmu DAVITAL s.r.o. Banská Bystrica
18:16:0921. Informatívna správa Spojenej školy Z. Fábryho o vybudovaní vlastnej kotolne a o rozviazaní zmluvy s TEKO-R spol. s r.o.
18:16:27I. Kuhn, MA1Diskusia
18:17:00občan mesta1Diskusia
18:19:04P. Marko1Diskusia
18:19:26G. Borzy1Diskusia
18:20:02I. Kuhn, MA2Diskusia
18:21:46P. Marko1Uznesenie
18:22:19Pavol Burdiga0Uznesenie
18:22:25G. Borzy2Diskusia
18:22:52I. Kuhn, MA3Diskusia
18:23:17JUDr. Erika Mihaliková0Diskusia
18:23:41I. Kuhn, MA3Uznesenie
18:23:45Pavol Burdiga0Uznesenie
18:24:1222. Určenie platu primátora mesta
18:24:37G. Borzy1Diskusia
18:24:45JUDr. Erika Mihaliková0Predklad
18:25:58R. Kovács1Diskusia
18:26:15G. Borzy2Diskusia
18:27:51P. Marko1Diskusia
18:28:43P. Marko1Diskusia
18:29:4023. Určenie platu hlavnej kontrolórky mesta
18:29:49JUDr. Erika Mihaliková0Diskusia
18:30:53P. Marko1Diskusia
18:31:01J. Lach1Diskusia
18:31:30P. Marko2Diskusia
18:31:37J. Lach1Diskusia
18:32:56R. Ocelník1Diskusia
18:33:53I. Kuhn, MA1Diskusia
18:34:08J. Lach2Diskusia
18:34:45P. Marko3Diskusia
18:35:48P. Marko3Diskusia
18:36:3724. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke pri dosiahnutí životného jubilea
18:36:3925. Materiály predložené hlavnou kontrolórkou mesta
18:36:4125.1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia prijatých opatrení na základe výsledku následnej finančnej kontroly v roku 2013 u subjektu Technické služby mesta Rožňava
18:36:46JUDr. Katarína Balážová0Predklad
18:40:13R. Ocelník1Diskusia
18:40:20R. Ocelník1Diskusia
18:42:0525.2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Mestskom úrade v Rožňave v roku 2013
18:42:09JUDr. Katarína Balážová0Uznesenie
18:43:27Pavol Burdiga0Uznesenie
18:44:0325.3. Správa o výsledku prešetrenia zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21.5.2012
18:44:11JUDr. Katarína Balážová0Predklad
18:45:38I. Kuhn, MA0Uznesenie
18:48:07Pavol Burdiga0Uznesenie
18:48:4725.4. Správa o riešení kontinuálneho vzdelávania v školách na území mesta Rožňava – podnet poslanca MZ Bc. Ivana Kuhna, MA
18:48:53JUDr. Katarína Balážová0Uznesenie
18:50:26Pavol Burdiga0Uznesenie
18:50:28I. Kuhn, MA0Uznesenie
18:56:59Pavol Burdiga0Uznesenie
18:57:3426. Podnety pre hlavnú kontrolórku
18:57:38Pavol Burdiga0Uznesenie
18:57:43J. Lach0Uznesenie
19:00:23Pavol Burdiga0Uznesenie
19:00:3527. Otázky poslancov
19:00:41R. Ocelník1Diskusia
19:02:28JUDr. Erika Mihaliková0Diskusia
19:05:28R. Ocelník1Diskusia
19:05:38pracovník mesta1Diskusia
19:07:08R. Ocelník1Diskusia
19:07:35I. Kuhn, MA1Diskusia
19:08:25JUDr. Erika Mihaliková0Diskusia
19:09:41I. Kuhn, MA1Diskusia
19:09:45K. Kováč1Diskusia
19:11:42JUDr. Erika Mihaliková0Diskusia
19:12:42K. Kováč1Diskusia
19:12:48Ľ. Kossuth1Diskusia
19:16:18M. Bischof1Diskusia
19:23:00pracovník mesta2Diskusia
19:24:59Ing. Róbert Hanuštiak1Diskusia
19:27:05M. Bischof1Diskusia
19:29:51I. Kuhn, MA1Diskusia
19:31:49D. Kemény1Diskusia
19:32:46R. Ocelník2Diskusia
19:33:58F. Focko0Uznesenie
19:36:30Pavol Burdiga0Diskusia
19:36:40F. Focko1Diskusia
19:36:42Pavol Burdiga0Diskusia
19:37:53F. Focko1Diskusia
19:37:54J. Lach1Diskusia
19:41:34R. Ocelník2Uznesenie
19:41:50Pavol Burdiga0Uznesenie