V júni r. 2010 v období záplav došlo k podmytiu základov pilierov mosta na Letnej ulici v Rožňave. Dňa 14. 07. 2010 bol Mestskému úradu Rožňava doručený list, v ktorom Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (ďalej len „SVP“), Správa povodia Slanej upozornil, že pri ich pochôdzkovej činnosti pracovníkmi po povodniach v júni r. 2010 bol poškodený most križujúci Rožňavský potok na Letnej ulici v Rožňave. Boli podmyté jeho oporné piliere, pričom podľa tvrdení SVP, výmole sa majú tendenciu ďalej rozširovať, čo pri neriešení problematiky môže mať za následok vážne poškodenie mosta.


Mesto Rožňava dňa 01. 10. 2010 oslovilo troch uchádzačov, ktorý by opravu koryta Rožňavského potoka vykonali. Dňa 08. 11. 2010 bola Mestskému úradu doručená najnižšia ponuka, ktorú predložil Rastislav Ilašenko - HYDROEKO.

Dňa 08. 11. 2010 mesto Rožňava objednalo statický posudok na opravu cestného mosta na Letnej ulici v Rožňave. V závere statického posudku doručeného dňa 24. 11. 2010 boli navrhnuté opatrenia a odporúčania, ktoré bolo nutné a urýchlene zabezpečiť a to:

1. Okamžite obmedziť dopravu na moste s vylúčením dopravného zaťaženia nad 3,5 t a znížením maximálnej dovolenej rýchlosti nad 20 km/h až do zasanovania spodnej stavby mostu.
2. V krátkom časovom horizonte zrealizovať dočasný zásyp na miesto odplavených častí zemín lomovým kameňom.
3. Vyhotoviť projektovú dokumentáciu, ktorá bude komlexne riešiť sanovanie podzákladia, opevnenie mikropilotážou, pribetónovanie základových pásov s osadením na rad mikropilót.

Následne dňa 25. 11. 2010 mesto Rožňava objednalo projektovú dokumentáciu, ktorá komplexne rieši opravu podzákladia mosta a úpravu koryta Rožňavského potoka.


Mesto Rožňava listom zo dňa 15. 11. 2010, požiadalo správcov podzemných vedení o vyjadrenie, či v danej lokalite neprebiehajú vedenia v ich správe. Po doručení vyjadrení všetkých správcov podzemných vedení, bola s najúspešnejším uchádzačom uzavretá Zmluva o dielo dňa 20. 12. 2010. Stavebné práce spočívajú v dočasnom zásype odplavených častí škáry lomovým kameňom a v urovnaní líca zahádzky. Termín ukončenia bol podľa Zmluvy o dielo 20. 1. 2011.


Dňa 17. 1. 2011 bola Mestskému úradu doručená projektová dokumentácia na sanáciu podzákladia mostu na Letnej ulici v Rožňave, ako aj úpravu koryta Rožňavského potoka pod mostom. Cena podľa priloženého rozpočtu je 56 036,92 € bez DPH, t. j. 67 244,30 € s DPH. Mesto Rožňava dostalo finančný príspevok od štátu vo výške 6 000 € za náhradu škôd po povodniach.


Boli poskytnuté podklady pre vypísanie verejnej súťaže na dodávateľa stavby. Stavba bude realizovaná v závislosti od finančných možností mesta. Dňa 25. 3. 2011 sa na MsÚ v Rožňave uskutočnilo vyhodnotenie ponúk uchádzačov verejnej súťaže na dodávateľa stavby na opravu mosta na Letnej ulici. Verejná súťaž bola však zrušená podľa § 46 ods. (2) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, t. j. komisia na vyhodnotenie ponúk sa uzniesla, že na opravu mosta postačuje menej technicky a finančne náročné riešenie, ako uvádza projektant vo svojej dokumentácii – t. j. nie mikropilotáž.


Dňa 12. 04. 2011 bola MsÚ v Rožňave e-mailom doručená cenová ponuka na vypracovanie statického posudku mosta na Letnej ulici ďalšou nezávislou firmou, zaoberajúcou sa vykonávaniu statických posudkov dopravných stavieb – t. j. okrem iného aj mostov.


© Mesto Rožňava, 2011, Ing. Ladislav Farkaš Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.