MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  4107/2019-53166-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259

27.11.2019

 

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 
Štefan Rezműves, bytom Čučmianska č. 6, 048 01 Rožňava podal na príslušnom úrade  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie OPZ v byte bytového domu“, ktoré bude umiestnené v byte č. 4, na I. poschodí v bytovom dome súp. č. 1686, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN-C 875/286 v k. ú. Rožňava, na Ulici čučmianskej v Rožňave. Vlastníkom bytu je žiadateľ o vydanie stavebného povolenia. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona  upovedomuje o začatí  stavebného konania všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 312.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
 
 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 12. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 4.12.2019 13:23 hod.