Mesto Rožňava – Referát regionálneho rozvoja v spolupráci s Mestskou políciou Rožňava predložili žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality v roku 2010 pod názvom Rozšírenie mestského monitorovacieho kamerového systému Rožňava – Vargové pole, s výškou požadovanej dotácie 30 189,02 € a spolufinancovaním mesta vo výške 7 547,25 €.


V zmysle uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality 4:1/2010 zo dňa 30.3.2010 boli schválené finančné prostriedky vo výške 14 500,- €. Uznesením č. 190/2010 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo alternatívu rozpočtu č. 1 vo výške 37 736,28 €, t. j. pôvodne schválený rozpočet projektu na umiestnenie dvoch kamier a zabezpečiť spolufinancovanie predmetného projektu vo výške 23 236,28 €.


Projekt sa zrealizuje do konca roka 2010. Rozšírením MKS na sídlisku Vargové pole sa tak zvýši prepotrebná miera bezpečnosti tu žijúcej časti obyvateľstva Rožňavy. Dňa 11. 10. 2010 bolo Obcou Rudná vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavba je zrealizovaná.
Dodávateľom stavby bol FITTICH RATES s. r o. Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 2011, Ing. Ladislav Farkaš Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.