Rožňavský jarmok sa uskutoční v dňoch 12.-13.-14.septembra 2019  na Námestí baníkov a časti Ulice Šafárikovej v Rožňave s predajnou dobou:

12.IX.2019  - 12.00 hod. – 24.00.hod.
13.IX.2019  - 08.00 hod. – 24.00.hod.
14.IX.2019  - 08.00 hod. – 18.00.hod.
 
 
 
Sadzby

 

 • Sadzby: stánky s občerstvením – 1 predajné miesto 3x2m na 3 dni 150,-€
 • (sedenie pred stánkom zabezpečuje organizátor)
 • stánky ostatné – 1 predajné miesto 3x2 m na3 dni 93,- €
 • ľudovo-umelecké výrobky zľava 50%

 

 

 

 
Sadzba za elektrickú prípojku
 
 • Stánky s občerstvením  aj s ponukou jedál 10,- €/deň
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina 3,- €/deň
 • Osvetlenie stánku + registračná pokladňa 1,- €/deň

 

 

 
 
Sadzba za parkovanie
 
 • Auto pri vlastnom stánku (len do 3,5 t a pri zakúpení 2 predajných miest) 9,- €/deň
 • Auto mimo stánku 2,- €/deň
 • Prívesný vozík pri vlastnom stánku 3,- €/deň

 

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:

 • čestné prehlásenie o originalite v prípade, že nepodnikáte podľa živnostenského oprávnenia
 • pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo pre zahraničných účastníkov)
 • doklad o vlastníctve pôdy, potvrdenie o evidencii SHR
 • Kópiu strany „Záznamu daňového  úradu“ z  knihy elektronickej registračnej pokladnice, pridelené číslo  e-kasy  alebo čestné vyhlásenie podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o nepoužívaní registračnej pokladne
 • Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku
 • Predajný stánok bude možné osadiť na miesto, uvedené v povolení k účasti (písmeno zóny, lomené číslo miesta pre umiestnenie stánku: 
  • O / stánky s občerstvením
  • R/  remeselníci a ľudoví výrobcovia
  • A/  ostatní predávajúci
 • len dňa 12.9.2019
 • Predajné miesta budú  farebne označené a očíslované na obrubníku, resp. na asvaltovej ploche a parkovisku
 • Účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • Povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami a v jarmočnej kancelárii pred začatím akcie dňa 12.9.2019 od 6.00 hod.
 • Vstup do priestorov jarmoku bude umožnený len  s platným povolením
 • Poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude  možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii ,na základe posúdenia priestorových možností  zodpovedného člena prípravnej komisie, ktorý to vyznačí na povolení
 • Poplatky za parkovanie na verejnom priestranstve sa budú uhrádzať v jarmočnej kancelárii
 • O vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo  SR
 • Predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla na svojom povolení a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov správcu trhu. Predajný stánok nemá  byť širší ako 2 metre a musí byť umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným  stánkom  tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a medzi stánkami.
 • Miesta na sedenie pred stánkami s občerstvením  zabezpečuje organizátor nie predávajúci
 • Prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za následok  vylúčenie  z jarmoku  bez vrátenia poplatku;
 • Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku, nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku
 • Záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo na mieste a nie v predpredaji
 • Do kategórie remeselníkov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú vlastné výrobky, ale  ponúkajú dovážaný, kupovaný tovar
 • Účastníci jarmoku, ktorí budú predávať poživatiny tepelne spracovávané priamo na jarmoku, sú povinní zabezpečiť miesto tak, aby pri ich príprave nedošlo k  znečisteniu dlažby masťou, olejom, resp. uhlím pri grilovaní a tiež vzniknutým odpadom
 • Požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení poplatku bude napojenie realizované. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • Odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Pri zrušení účasti účastník zaplatí správcovi trhu storno poplatky :
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

 

 
 
 
Mapa - Námestie baníkov

 

(JPG, 278 kB)
 
 
(PDF, 301 kB)
           
           
           
Mapa - ul. Šafárikova
           
           
(JPG, 194 kB)
   
(PDF, 23 kB)
 

 

 

 

 

Záväzná prihláška

 

(DOC. 16 kB)
   
(PDF, 127 kB)
   
(PDF, 12 kB)

 

 

 

INFORMÁCIE
 
adresa: Mestský úrad Rožňava, Ul.Šafárikova 29  048 12 Rožňava
tel.: 058/77 73111, 77 73283,fax:058 7324509,  www.roznava.sk
 
 
 
 
 
Michal Domik v.r.
 primátor mesta Rožňava 

© Mesto Rožňava, 4. 7. 2019 Zuzana Mazanová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 4.07.2019 10:47 hod.