Rožňavský jarmok sa uskutoční v dňoch 15.-16.-17.septembra 2022  na Námestí baníkov a časti Ulice Šafárikovej v Rožňave s predajnou dobou:

15.IX.2022: 10.00 hod. – 24.00.hod.
16.IX.2022: 08.00 hod. – 24.00.hod.
17.IX.2022: 09.00 hod. – 14.00.hod.
 
 
 
Sadzby za stánky

 

 • stánky s občerstvením – 1 predajné miesto 3x2m na 3 dni 120,- €
  • (sedenie pred stánkom zabezpečuje organizátor)
 • stánky ostatné – 1 predajné miesto 3x2 m na 3 dni 70 - €
 • remeselníci 10,- €

 

 

Sadzba za elektrickú prípojku
 
 • Stánky s občerstvením  aj s ponukou jedál 15,- €/deň
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina 5,- €/deň
 • Osvetlenie stánku + registračná pokladňa 2,- €/deň

 

 

Sadzba za parkovanie
 
 • Auto pri vlastnom stánku (len do 3,5 t a pri zakúpení 2 predajných miest) 10,- €/deň
 • Auto mimo stánku 3,- €/deň
 • Prívesný vozík pri vlastnom stánku 3,- €/deň

 

 

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť

 

 • Čestné prehlásenie o originalite v prípade, že nepodnikáte podľa živnostenského oprávnenia
 • Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo pre zahraničných účastníkov)
 • Doklad o vlastníctve pôdy, potvrdenie o evidencii SHR
 • Záznamu daňového  úradu-  pridelené číslo  e-kasy  alebo čestné vyhlásenie podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o nepoužívaní registračnej pokladne
 • Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku

 

 

Organizácia predaja

 

 • Povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami a v jarmočnej kancelárii pred začatím akcie dňa 15.9.2022 od 6.00 hod.
 • Predajné miesta budú  farebne označené a očíslované na obrubníku, resp. na asfaltovej ploche a parkovisku
 • Účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • Vstup do priestorov jarmoku bude umožnený len  s platným povolením
 • Poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude  možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii, na základe posúdenia priestorových možností  zodpovedným členom prípravnej komisie, ktorý to vyznačí na povolení
 • Poplatky za parkovanie na verejnom priestranstve sa budú uhrádzať v jarmočnej kancelárii
 • O vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo  SR
 • Predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla
 • na svojom povolení a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov správcu trhu. Predajný stánok nemá  byť širší ako 2 metre a má byť umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným  stánkom  tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a medzi stánkami
 • Miesta na sedenie pred stánkami s občerstvením  zabezpečuje organizátor nie predávajúci
 • Prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za následok  vylúčenie  z jarmoku  bez vrátenia poplatku;
 • Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku, nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku
 • Záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo na mieste a nie v predpredaji
 • Do kategórie remeselníkov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú vlastné umelecké výrobky, ale  ponúkajú dovážaný, kupovaný tovar
 • Účastníci jarmoku, ktorí budú predávať pokrmy,  tepelne spracovávané priamo na jarmoku, sú povinní zabezpečiť miesto tak, aby pri ich príprave nedošlo k  znečisteniu dlažby masťou, olejom, resp. uhlím pri grilovaní a tiež vzniknutým odpadom
 • Požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení poplatku bude napojenie realizované. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • Odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Pri zrušení účasti účastník zaplatí správcovi trhu storno poplatky:
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

    

 
 
Mapa - Námestie baníkov

 

(JPG, 535 kB)
 
 
(PDF, 853 kB)
 

 

 

Záväzná prihláška

 

(DOC. 16 kB)
   
(PDF, 853 kB)
   
(PDF, 12 kB)

 

 

 

INFORMÁCIE
 
adresa: Mestský úrad Rožňava, Ul.Šafárikova 29  048 12 Rožňava
tel.: 058/77 73111, 77 73283,fax:058 7324509,  www.roznava.sk
 
 
 
 
 
Michal Domik v.r.
 primátor mesta Rožňava 

© Mesto Rožňava, 14. 7. 2022 Zuzana Mazanová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 14.07.2022 11:37 hod.