MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

MsÚ/RV-836/2022-21125-VYST
V Rožňave, 02. 05. 2022
 
 
VEREJNÁ    VYHLÁŠKA
S T A V E B N É    P O V O L E N I E
 
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej „stavebník“)  v zastúpení Slavomírom Gonosom, J. A. Komenského 26, 048 01 Rožňava (ďalej „zástupca stavebníka“) doručili Mestu Rožňava žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „Rožňava-záhrady-rozšírenie distribučnej siete NN a zariadenie OEZ“.
 
Územie  stavby   je    dané   trasou  líniovej  stavby,   vedené   na   pozemkoch   C-KN:
parc. č. 5589, parc. č. 5590, parc. č. 5586/232  (totožná s E-KN parc.  č. 1622, parc. č. 1624, parc. č. 1625, parc. č. 1626),  parc. č. 5588/1 (ktorá je totožná  s  E-KN parc. č. 2419), parc. č. 5586/86, parc. č. 5586/84, parc.č.5586/82, parc. č 5586/80, parc. č. 5586/50, parc. č. 5586/52, parc. č. 5586/53 v katastrálnom území Rožňava.
 
Stavba  bola  územným  rozhodnutím vydaným Mestom Rožňava   pod č. 308/2021-31318-VYST zo dňa  21. 05. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16. 07. 2021  podľa § 39 a § 39a  stavebného zákona  v platnom  znení a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona umiestnená na  vyššie uvedených pozemkoch v katastrálnom území  Rožňava.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení § 5, §  13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť stavebníka podľa v stavebnom konaní podľa § 62  a   § 63 stavebného zákona, § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a  o  všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  rozhodol takto:
 
líniovú stavbu:  „Rožňava-záhrady-rozšírenie distribučnej siete NN a zariadenie OEZ“,
 
podľa  § 66 stavebného zákona, § 10 vyhl. MŽP SR  č. 453/2000 Z. z., ktorou sa  vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)         
 
 
p o v o ľ u j e,
 
na   pozemkoch: C-KN: parc. č. 5589,  parc. č. 5590,   parc. č. 5586/232  (totožná s E-KN  parc.  č. 1622, parc. č. 1624, parc. č. 1625, parc. č. 1626),  parc. č. 5588/1  (ktorá je totožná  s  E-KN parc. č. 2419),  parc. č. 5586/86,  parc. č. 5586/84,  parc.č.5586/82, parc. č 5586/80,  parc.  č. 5586/50,   parc. č. 5586/52,    parc. č. 5586/53    v    katastrálnom    území      Rožňava,
 
pre stavebníka :  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Stavba je vyvolaná novými odbernými miestami v záhradkárskej osade na Rudnianskom kopci v Rožňave, pre ktoré je potrebné realizovať nové elektrické distribučné rozvody nízkeho napätia z dôvodu chýbajúcej infraštruktúry – distribučnej siete VSD v predmetnej lokalite.

 
 Identifikačné údaje o stavbe :

Charakter stavby:

Nová líniová stavba v zmysle § 43a  ods. 3 písm i) zákona č. 50/1976 Zb,

Klasifikácia stavby:

Inžinierska stavba 2224-Miestne elektrické  rozvody a vedenia

Stavebník:

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zástupca žiadateľov o pripojenie:

Slavomír Gonos, Komenského 26, 048 01 Rožňava

Projektant:

Ing. Rudolf Štober ELIN, Edelényska 1960/2,
 048 01 Rožňava

Spracovateľ:

Ing. Gabriel Krescanko, ASI č. 6811-A2, 6811-14

Budúci prevádzkovateľ:

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

Spôsob  uskutočňovania  stavby:  

dodávateľsky

Termín začatia stavby:

po nadobudnutí právoplatnosti

Termín ukončenia stavby:

31.05.2024

 

Podľa ucelených častí delíme stavbu na dva stavebné objekty  a to:
 
 • SO 01 NN káblové rozvody
 
Nové elektrické distribučné rozvody nízkeho napätia sa osadia do jednej novej káblovej rozpojovacej a istiacej skrini SR6-2/5 do zelene parcely KN-C 5586/232 (KN-E 1622) pred oplotenie vedľa brány vedúcej k chatkám. Na existujúcom betónovom stĺpe PB č. 25 s dimenziou 10,5/10 nachádzajúcom sa v záhrade parcely KN-C 5589 sa vymení vonkajšia káblová rozpojovacia skriňa - demontuje sa VRIS 1 li P4 a nahradí sa skriňou VRIS 2K il P4. Projektovaný kábel 1-NAYY-J 4x70 SE pre napojenie projektovanej skrine SR č. 1 bude vychádzať z projektovanej vonkajšej káblovej rozpojovacej a istiacej skrine VRIS 2K do zelene parcely KN-C 5589. Tento kábel bude po tejto parcele vedený v zemi v chráničke KSX-PEG 7110 až k oploteniu vedľa vstupnej brány do predmetnej záhrady. Následne bude kábel prechádzať do štrkovej cesty, v ktorej bude uložený v celej trase (KN-C 5588/1, KN-C 5586/232,  KN-E 2419,  KN-E 1626,  KN-E 1625, KN-E 1624,   KN-E 1622) v chráničke KSX-PEG 110. Z dôvodu svahovitého terénu sa chránička preruší pred projektovanou skriňou SR6-2/5 a projektovaný kábel sa ukotví o zem pomocou oceľového pásu 50x10x300, na ktorý sa uchytí príchytka KOZ ST 26-38. Projektovaná skriňa SR č. 1 sa uzemní pomocou vodiča 1-NAYY-J 1x70 RM, ktorý sa pripojí na PEN zbernicu pomocou káblového oka 2595/1x10 SK-V-K. Druhý koniec vodiča sa pripojí na pásovinu FeZn 30x4 pomocou svorky SR3. Pásovina sa vyvedie z hlavnej uzemňovacej siete realizovanej pomocou FeZn 30x4. Spoj pásovina/pásovina sa zrealizuje pomocou 1x SR02. Skriňa VRIS 2K sa pripojí na existujúci uzemňovací vodič realizovaný káblom 1-NAYY-J 1x70 RM pomocou kábla 1-NAYY-J 1x70 RM, ktorý sa pripojí na skriňu VRIS pomocou káblového oka 2595/1x10 SK-V-K. Prepoj zeleno-žltých vodičov sa zrealizuje pomocou univerzálnej svorky 669 112.
 
 • SO 02 Odberné elektrické zariadenia
 
V záhradkárskej oblasti na Rudnianskom kopci sa osadí elektromerový rozvádzač RE č. 1.1 (RE 1.0 F6638 4x25A P2) do parcely KN-E 1622 vedľa projektovanej káblovej rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 1. Projektovaný skupinový elektromerový rozvádzač RE č. 1.1 sa osadí do zelene. Napojenie skrine sa zrealizuje káblom 1-NAYY-J 4x70  SE uloženým v chráničke KSX-PEG75 v zeleni, ktorý sa pripojí do projektovanej skrine SR č. 1. Z rozvádzača RE č. 1.1 sa napoja objekty odberateľov káblami 1-NAYY-J 4x25 RE uloženými v zemi. Napájacie káble budú prechádzať z parcely KN-C 5586/232 (KN-E 1622) do parciel KN-C 5586/50, KN-C 5586/52, KN-C 5586/53, KN-C 5586/86, KN-C 5586/84, KN-C 5586/82 a KN-C 5586/80. Projektované káble sa zaústia do hlavných rozvádzačoch umiestnených v objektoch odberateľov. Projektované NN káble budú uložené v trase v káblovej ryhe s hĺbkou 0,8m (zeleň), resp. 1,2m (cesta). Na dno ryhy sa uložia projektované káble uložené v korugovaných chráničkách KSX-PEG 75. Chráničky sa zasypú výkopovým materiálom do výšky 0,25m. Na túto vrstvu zásypu sa rozvinie červená výstražná fólia so šírkou 330 mm. Po rozvinutí fólie sa vykop dosype do úrovne terénu. Jednotlivé vrstvy zásypu sa zhutnia vibračnou doskou (maximálna hrúbka vrstvy pre hutnenie - 30cm). Do skupinového elektroměrového rozvádzača RE č. 1.1 sa osadia jednofázové ističe pred elektromerom s ampérickou hodnotou 25 A s charakteristikou typu „B“ pre všetkých odberateľov. Po realizácii sa hlavné ističe pred elektromerom zaplombujú, elektromerové rozvádzače sa označia, do skríň sa nalepia schémy zapojenia RE, nasype sa granulát keramzitu (na prechod granulát/zemina sa rozvinie červená výstražná fólia) a jednotlivé káblové vývody sa označia štítkami vrátane modrých značiek PEN vodičov. Stavenisko sa vyprace od uloženého materiálu, odpadu a prebytočnej zeminy. Zrealizuje sa provizórna úprava terénu a poškodená zeleň sa nahradí novým trávovým semenom.
 
Pre  uskutočnenie stavby podľa  ustanovenia §  66 stavebného zákona sa určujú tieto podmienky:
 1. Výstavba líniovej stavby „Rožňava-záhrady-rozšírenie distribučnej siete NN a zariadenie OEZ“ bude uskutočnená podľa podmienok uvedených vyššie a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43 d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 4. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43 i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy, vrátane nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 5. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení. Prebytočný neupotrebiteľný odpad je možné uložiť len na miestach na to určených v súlade so zákonom o odpadoch. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení. Pri nakladaní so stavebným odpadom a z odpadom z demolácií postupovať v zmysle § 77 zákona o odpadoch.
 6. Pokiaľ sa pri výstavbe rodinného domu vyskytnú nebezpečné odpady, je potrebné postupovať v zmysle § 25 zákona o odpadoch. Ku kolaudácii predložiť doklady o zneškodnení, resp. zhodnotení predmetných odpadov zaradených v Katalógu odpadov v zmysle vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
 7. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Doklady o použitých stavebných výrobkoch a doklady o predpísaných skúškach stavebník predloží ku kolaudačnému konaniu.
 8. Stavebný materiál môže byť uložený výlučne na pozemku, ku ktorému má stavebník vlastnícke, alebo iné právo, ktoré ho k tomu oprávňuje, stavbou nesmie byť obmedzené užívanie komunikácie. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo stavbe.
 9. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, sú stavebníci povinní bezodkladne o tom upovedomiť Mesto Rožňava a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 10. Výkopová zemina a skládky stavebných materiálov nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
 11. Odvedenie dažďových vôd z upraveného terénu riešiť tak, aby nedošlo k poškodzovaniu susedných pozemkov, alebo stavieb.
 12. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, vo svojom vyjadrení k stavebnému konaniu pod č. OU-RV-OSZP-2022/001633-002 zo dňa 19. 01. 2022 určil podmienky:
  • uprednostniť zhodnotenie vzniknutého odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadov;
  • ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené, o čom je potrebné predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie ...) o zhodnotení, resp. zneškodnení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava.
 13. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vo svojom záväznom stanovisku k stavebnému konaniu pod č. OU-RV-OSZP-2020/007886-002 zo dňa 10. 09. 2022 určil podmienky:
  • podľa § 4 ods. 1 zákona o OPaK vyplýva, že každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodit', alebo zničit' rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný, postupovať tak aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu;
  • v prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa $ 47 ods.. 3 a 4 zákona o OPaK. V rámci zastavaného územia obec sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny;
  • v súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150 201Z.z, o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , (ďalej len „zákon o inváznych rastlinách") je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín.
  • v prípade ich náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná o rastliny ambrózia palinolistá, glejov ka americká, pohánkovec (kridlalka). bolševník obrovský, netýkavka žliazkatá. zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská;
  • narušený pôdny kryl po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom;
  • všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní;
  • počas prác bude zabezpečené, aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné v vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.
 14. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, Rožňava, vo svojom stanovisku pod č. OU-RV-PLO-2022/003678-002 zo dňa 04.04.2022 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na kratší ako jeden rok ukladá tieto podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:
  • pokiaľ dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy uložením NN kábla do zeme v celej trase z existujúceho bodu, tak ako je to uvedené v projektovej dokumentácii, a táto bude použitá na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, je investor povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasťou žiadosti o vydanie stanoviska sú nasledovné prílohy:
   • Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodársky zámer
   • Vyjadrenie vlastníka pozemku (v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom pozemku)
   • Vyjadrenie užívateľa pozemku
   • Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (dočasne odnímanej) s návrhom vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu - projekt spätnej rekultivácie (Vyhl. MP SR č. 508/2004 Z. z.)
   • E-kolok prípadne potvrdenie Slovenskej pošty v hodnote 3 €
 15. Krajský pamiatkový úrad K, Hlavná 25, 040 01 Košice  vo svojom záväznom stanovisku pod č. KPUKE-2022/53-2/3073/DU,SB  zo dňa 29. 12. 2021 o ochrane pamiatkového fondu ukladá tieto podmienky:
  • ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
 16. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice  vo svojom vyjadrení k stavbe pod č. 22308/2021 zo dňa 25. 01. 2021 ukladá tieto podmienky:
  • vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvarom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.;
  • žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy" s útvarom VSD, a.s. ;
  • po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľa má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy;
  • pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.
  • pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.
  • v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
  • podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC).
  • zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s..
 17. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. Súčasťou dokumentácie je stavebný denník.
 18. Termín dokončenia stavby – 31. 05. 2024.
 19. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začiatok realizovania stavby do 15 dní od ich začatia.
 20. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, s výkonom vedenia uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Podľa § 62 ods. 1, písm. d) stavebného zákona do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebník stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.
 21. Stavbu je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu po dokončení stavby stavebník predloží na stavebný úrad podľa § 79 stavebného zákona.
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky neboli vznesené.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

 

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej „stavebník“)  v zastúpení Slavomírom Gonosom, J. A. Komenského 26, 048 01 Rožňava (ďalej „zástupca stavebníka“) doručili dňa 28. 01. 2022 Mestu Rožňava žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu Rožňava-záhrady-rozšírenie distribučnej siete NN a zariadenie OEZ“. Územie stavby je dané trasou líniovej stavby, vedené na pozemkoch: C-KN: parc. č. 5589, parc. č. 5590, parc. č. 5586/232  (totožná s E-KN parc. č. 1622, parc.č. 1624, parc. č. 1625, parc. č. 1626), parc. č. 5588/1  (ktorá je totožná   s   E-KN parc.č. 2419),  parc. č. 5586/86, parc. č. 5586/84, parc. č.5586/82, parc. č 5586/80, parc. č 5586/50, parc. č 5586/52, parc. č 5586/53 v katastrálnom území Rožňava. Vlastníci vyššie  uvedených pozemkov  sú fyzické a právnické osoby, ktoré ich práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti sú stavbou priamo dotknuté, ich vlastníctvo je zapísané na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností . V zmysle § 11 ods. 1 písmeno f) zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike  môže stavebník zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenia.

Na predmetné pozemky sa vzťahuje rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydané Mestom Rožňava pod č. 308/2021-31318-VYST zo dňa  21. 05. 2021 , ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16. 07. 2021. Toto rozhodnutie bolo vydané na : Rožňava-záhrady-rozšírenie distribučnej siete NN a zariadenie OEZ“, v rozsahu plánovanej výstavby NN káblových rozvodov  a odberných elektrických zariadení v danej záhradkárskej oblasti  - Rudniansky kopec.

Predmetom stavebného konania sú nove elektrické distribučné rozvody nízkeho napätia z dôvodu chýbajúcej infraštruktúry-distribučnej siete VSD v predmetnej lokalite. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie v  stavebnom konaní spolu aj s podkladmi preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona,  § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona .

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadiska uvedeného v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona, § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami  § 61 ods. 1 stavebného zákona listom č. MsÚ/RV-836/2022-8021-VYST zo dňa 21. 03. 2022 oznámil začatie stavebného konania  všetkým známym účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom štátnej správy a  súčasne  podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania ako aj od ústneho pojednávania.  Účastníci konania ako aj dotknuté orgány štátnej správy v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, mohli svoje námietky k žiadosti na vydanie stavebného povolenia uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak  na ne stavebný úrad neprihliadne.

Ostatným účastníkom konania, ktorí sú stavbou priamo dotknutí - vlastníci  susednej nehnuteľnosti C-KN parc. č. 5586/1– oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou pod č. 836/2022-8022-VYST zverejnenou dňa 08. 04. 2022 po dobu 15 dní do 08. 04. 2022 na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné, prípadne s pripomienkami a podmienkami. Ich pripomienky a podmienky sú zahrnuté do podmienok predmetného stavebného povolenia. Z hľadiska ochrany a  využívania poľnohospodárskej pôdy Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu.

Nakoľko uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia skúma všeobecné technické požiadavky na stavbu, stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

K vydaniu stavebného povolenia boli predložené tieto doklady:

 1. výpisy z  listov vlastníctva č. 4493, č. 1181, č.  5354, č. 5353, č. 6480, č. 5343, č. 5355, č. 5341, č. 3651, č. 6249, č. 6227, č. 6226, zo dňa 27.05.2021 vytvorený z ISKN Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, overené 02. 05. 2022  cez www.oversi.gov.sk.;
 2. plnomocenstvo Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, Košice pre Slavomíra Gonosa, Komenského 26, 048 01 Rožňava zo dňa 17.08.2020;
 3. právoplatné Územné rozhodnutie vydané Mestom Rožňava pod č. 308/2021-31318-VYST zo dňa 21. 05. 2021;
 4. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2020/256-BZ medzi Východoslovenskou distribučnou a.s., Mlynská 31, Košice a  Slavomírom Gonosom, Komenského 26,         048 01 Rožňava zo dňa 17.08.2020;
 5. súhlas vlastníka pozemku Mesta Rožňava zo dňa 09.02.2021;
 6. vyjadrenie vlastníka pozemku Zoltána Horvátha zo dňa 18.08.2020;
 7. vyjadrenie vlastníka pozemku Janky Gonosovej zo dňa 19.01.2021;
 8. vyjadrenie vlastníka pozemku Slavomíra Gonosa zo dňa 19.01.2021;
 9. vyjadrenie vlastníka pozemku Romana Kisa zo dňa 19.01.2021;
 10. vyjadrenie vlastníkov pozemku Evy Koltášovej a Evy  Ben Yagouty Koltášovej zo dňa 19.01.2021;
 11. vyjadrenie vlastníka pozemku  Mateja Škríbu zo dňa 19.01.2021;
 12. vyjadrenie vlastníkov pozemku Alexandra Nagya a Margity Nagyovej zo dňa 19.01.2021;
 13. vyjadrenie vlastníka pozemku Ing. Dionýza Doboša zo dňa 12.04.2021;
 14. vyjadrenie správcu pozemkov Slovenského pozemkového fondu zo dňa 07.09.2020;
 15. čestné prehlásenie Želmíry Kontrovej zo dňa 15.04.2021;
 16. kópia úmrtného listu Júliusa Kontru;
 17. vyjadrenie k plánovanej výstavbe Mesta Rožňava pod č. 4888/2020-50559- VYST zo dňa 19.10.2020;
 18. projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby: Rožňava-záhrady-rozšírenie distribučnej siete NN a zariadenie OEZ v dvoch vyhotoveniach vypracovaná   Ing. Gabrielom Krescankom AMP-EL, Tulčík 66, 082 13 Tulčík,  ASI 6811-A2, 6811-14;
 19.  vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústav Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pod  č. 22308/2022 zo dňa 25.01.2022, pod č. 10962/2021 zo dňa 22.08.2021, pod č. 22146/2021 zo dňa 23. 12. 2021;
 20. vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod č. TD/EX/00853/2022/W zo dňa 27. 01. 2022;
 21. vyjadrenie  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Rožňava, Štítnicka 19, 048 01 Rožňava pod č. 9162/2021/O zo dňa 30. 08. 2021;
 22. vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava pod č. 6612202925 zo dňa 27. 01. 2022;
 23. vyjadrenie spoločnosti Heizer Optik spol. s.r.o. Hraničná 18, 821 05 Bratislava pod č. VYJ 163/20 ex zo dňa 08.09.2020;
 24. vyjadrenie od spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s., Michalovský spol.s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany pod č. KE-1848/2021 zo dňa 30. 08. 2021;
 25. vyjadrenie od spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14,  040 01Košice pod č. 1361/2021 zo dňa 22. 08. 2021;
 26. vyjadrenie spoločnosti Energotel, a.s., Miletičová 7, 821 08 Bratislava zo   dňa 25. 08. 2021;
 27. vyjadrenie spoločnosti Deltaonline, Pri salaši 2, 040 17 Košice pod č. 210006250 zo dňa 25. 08. 2021;
 28. vyjadrenie spoločnosti ANTIK Telecom,s.r.o., Čárskeho 10, 040 10 Košice pod č. 991/08/2021 zo dňa 21.09.2021;
 29. vyjadrenie spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. zo dňa 22.08.2021;
 30. vyjadrenie Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle  zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pod č. OU-RV-OSZP-2020/007886-002 zo dňa 10.09.2020;
 31. vyjadrenie Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle  zákona NR SR č. 364/2004  Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pod č. OU-RV-OSZP-2022/001481-002 zo dňa 26. 01. 2022 pod č. OU-RV-OSZP-2022/003801-002 zo dňa 13. 04. 2022;
 32. vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle  zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  v znení neskorších predpisov pod č. OU-RV-OSZP-2022/001633-002 zo dňa 19. 01. 2022 2022 a pod č. OU-RV-OSZP-2022/003748-002 zo dňa 30. 03. 2022;
 33. vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, pozemkového a lesného odboru v zmysle  zákona NR SR č. 220/2004  Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov pod č. OU-RV-PLOI-2021/008677-002 zo dňa  02. 11. 2021 a pod č. OU-RV-PLOI-2022/003678-002 zo dňa 04. 04. 2022;
 34. stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava pod č. ORHZ-RV1-212-001/2021 zo dňa 05.05.2021;
 35. záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice  pod č. KPUKE-2022/53-2/3073/DU,SB  zo dňa 29. 12. 2021
 36. doklad o zaplatení správneho poplatku pod č. P – 481 zo dňa 28. 01. 2022.

 

Správny poplatok pod č. P-481 v hodnote 100,-€ za vydanie stavebného povolenia bol zaplatený v hotovosti dňa  28. 01. 2022 do pokladne Mesta Rožňava podľa položky 60 písm. g) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu   zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Mesta Rožňava na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

pdf icon Grafická príloha:  situácia (výkres 01, mierka 1:250)
(PDF, 419 kB)
 

 

 
Ing. Jarmila Breznenová
 samostatný odborný referent

 

 

 

 

 

Touto verejnou vyhláškou sa doručuje stavebné povolenie líniovej stavby Rožňava-záhrady-rozšírenie distribučnej siete NN a zariadenie OEZ, ktorá bude umiestnená na pozemkoch  C-KN: parc.  č. 5589, parc. č 5590, parc. č 5586/232  (totožná s E-KN  parc. č. 1622, parc. č. 1624, parc.    č. 1625, parc. č. 1626),  parc. č. 5588/1   ( ktorá je totožná   s   E-KN parc. č. 2419),  parc.  č. 5586/86, parc. č. 5586/84, parc.č. 5586/82, parc. č 5586/80, parc. č 5586/50, parc. č 5586/52, parc. č 5586/53 v katastrálnom území Rožňava ostatným účastníkom územného konania, ktorým ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavbou priamo dotknuté - vlastníci susedného pozemku C-KN parc. č. 5586/1.

 

 


© Mesto Rožňava, 13. 5. 2022 Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 13.05.2022 12:24 hod.