V priebehu júla sa v rožňavských uliciach začala objavovať dvojčlenná hliadka. Na vestách mala označenie Miestna občianska poriadková služba (MOPS). Vo svojej činnosti sú odborne riadení najmä mestskou políciou a tak sme oslovili jej náčelníka Róberta Hanuštiaka. „Cieľom tohto projektu je podporiť zamestnanosť v oblasti so zvýšeným počtom MRK a súčasne zlepšiť dohľad nad verejným poriadkom v rámci mesta. Mestská polícia totiž nemá dostatočné kapacity na to, aby jej príslušníci mohli pôsobiť neustále na celom území mesta. Často však treba riešiť problémy, ktoré sa netýkajú ani tak protiprávnej, ako skôr protispoločenskej činnosti,“ uviedol Róbert Hanuštiak.

O vytvorenie ľudovo nazvaných „rómskych hliadok“ sa samospráva snažila už niekoľkokrát. Potrebovali však na to nájsť vhodné zdroje financovania. „S myšlienkou, že sa pokúsime vytvoriť takúto hliadku, sme sa zaoberali už dávnejšie. Tak štyri roky dozadu. O zdroje prostredníctvom projektu sme sa uchádzali opakovane, no vyšlo to až teraz,“ vysvetlil Hanuštiak. V septembri roku 2018 sa Mesto Rožňava zapojilo do výzvy, ktorú vyhlásilo ministerstvo vnútra pre Operačný program Ľudské zdroje. Zameriava sa na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity (MRK) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. V marci 2019 bola mestu schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 46 912,40 €. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 49 381,47 €, z toho výška spolufinancovania je v sume 2 469,07 €. Dĺžka realizácie projektu je od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021.

Hliadka prioritne pôsobí práve v tomto prostredí. V Rožňave sú dve takéto oblasti. „Je to severná časť mesta, presnejšie od ulíc Čučmianska, Komenského, Sama Czabána až po Hrnčiarsku ulicu a druhá je Rožňavská Baňa,“ uviedol Hanuštiak. Ak splnia výsledky projektu očakávania, bude zrejme činnosť hliadky pokračovať aj po skončení projektu, aj keď nebude podporená z nejakej výzvy ministerstva vnútra. Do úvahy by mohlo prísť dokonca aj jej rozšírenie.

Uchádzači o miesta v hliadke museli splniť požiadavky, ktoré vychádzali z podmienok projektu. K nim sa však pridali aj špecifické požiadavky samosprávy. „Minimálne jeden príslušník musí byť člen marginalizovanej rómskej komunity. Potom sme požadovali, aby to boli ľudia miestne znalí, aby mal určitú morálnu autoritu v prostredí komunity a samozrejme, aby boli osoby bezúhonné,“ vymenoval Hanuštiak.

Hliadka má za sebou už viac ako mesiac pôsobenia, teda už sú tu prvé poznatky z jej činnosti. „Vzhľadom na to, že sú prázdniny, venujú sa najmä mládeži. V severnej časti mesta sme v minulosti častejšie mali problémy so stavaním nelegálnych hrádzí. Prevažne maloletí pritom rozoberali brehy vodného toku , nosili do koryta potoka odpad a poškodzovali aj reguláciu potoka. V tomto roku sa tam situácia, aj pôsobením hliadky, zlepšila. Takisto už máme pozitívne výsledky aj v potláčaní požívania alkoholu a prchavých látok na verejných priestranstvách. Celkovo možno konštatovať, že  s nástupom hliadky došlo k zníženiu nápadu v oblasti verejného poriadku či už v okolí Tesca, v severnej časti mesta alebo Rožňavskej bani,“ zhrnul Hanuštiak.

Činnosť hliadky je zameraná na prevenciu a tlak na zníženie protiprávnych skutkov resp. protispoločenského správania na verejnosti v miestach, kde pôsobí. Ich úlohou je informovať a tiež  upozorniť občanov, že svojím konaním narušujú pokojné občianske spolunažívanie. V prípade nutnosti kontaktovať Mestskú políciu či Policajný zbor SR.

Aktuálne členovia hliadky slúžia  najmä v popoludňajších a večerných hodinách. Počas školského roka sa však budú podieľať aj na doprevádzaní detí do škôl a mať dohľad pri prechodoch pre chodcov. Pomáhať budú aj pri zabezpečovaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí, kde sa očakáva väčší počet ľudí.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 9. 8. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 9.08.2019 11:03 hod.