MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Č.j.: 2741/2022-33619-VYST-An
V Rožňave 20. 06. 2022
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E
 
Spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Komenského č. 50, 042 48 Košice, podala na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rožňava, ul. Južná - rekonštrukcia vodovodu“,  ktorá bude  umiestnená    na    pozemkoch C-KN parc.  č. 1866/249, 1866/247, 1866/230, 1866/230 (totožná s E-KN 1862/1, 1862/2, 1863/3) v k. ú. Rožňava - zastavané plochy a nádvoria  vo  vlastníctve  Mesta  Rožňava, so sídlom Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.
 
Predmetom územného rozhodnutia je rekonštrukcia pôvodného potrubia novým vodovodným systémom, ktoré bude uložené v zeleni a v miestnej komunikácii. Rekonštrukcia zahŕňa aj stavebné úpravy jestvujúcich vodovodných prípojok a to v rozsahu od napojenia na hlavné potrubie po hranicu pripájanej nehnuteľnosti.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na  § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,  stavebný  poriadok  a  bývanie  v  platnom  znení a v spojení  s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa  § 36 stavebného zákona. Návrh posúdil podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe  zosúladených     podkladov podľa  § 39  a § 39a   stavebného    zákona a   §  4   vyhlášky   č.   453/2000 Z. z.,  v  súlade  s  ustanoveniami  vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
 
rozhodnutie o umiestnení stavby
 
Rožňava, ul. Južná - rekonštrukcia vodovodu“,
ktorá bude  umiestnená    na    pozemkoch C-KN parc.  č. 1866/249, 1866/247, 1866/230, 1866/230 (totožná s E-KN 1862/1, 1862/2, 1863/3) v k. ú. Rožňava - zastavané plochy a nádvoria.
 
 
Členenie stavby:
 
SO 01 - Vodovod
SO 02 - Redukčná a vodomerná šachta /RaVŠ/
SO 03 – Prepojenie vodovodných prípojok
 
Územie stavby je dané trasou líniovej stavby a zástavbou v danej lokalite. Stavenisko sa nachádza v južnej časti mesta Rožňava, v mieste kde sú situované rodinné domy. Z hľadiska konfigurácie terénu je záujmové územie stavby v miernom svahu. Stavenisko tvorí verejné priestranstvo (uličný pás miestnej komunikácie) v k. ú.  Rožňava. Umiestnenie stavby bude v cestnom telese. Navrhované vodovodné potrubie v rámci stavby bude ukladané súbežne s jestvujúcim potrubím, s prepojením na ostatné vodovodné potrubia nachádzajúce sa v danej lokalite. Potrubie bude uložené v miestnej komunikácii. Stavba zahŕňa tiež stavebné úpravy jestvujúcich vodovodných prípojok, a to v rozsahu od napojenia na hlavné potrubie po hranicu pripájanej nehnuteľnosti. Každá prípojka bude mať samostatný prípojkový uzáver, ktorý bude osadený mimo navŕtavací pás - podľa možnosti do zeleného pásu vedľa cesty. Potrubie bude v celom rozsahu ukladané do ryhy.
 
SO 01  Vodovod  -  trasa  potrubia  „4-9“  začína   napojením   na  jestvujúce potrubie v križovatke Ulíc južná  a  tehelná. Po  križovatku  Ulíc  južná a páterová bude potrubie vedené v zelenom páse a následne až po koniec rekonštrukcie (na začiatku ulice E. Rótha) bude potrubie vedené v telese miestnej komunikácie. Nové potrubie bude poprepájané na jestvujúce potrubia a to na potrubie HDPE D110 na Ulici páterovej, potrubie HDPE D110 na Ulici šípkovej ako aj na potrubie z liatiny DN100 na ulici E. Rótha. V miestach prepojenia jednotlivých vetiev budú osadené uzávery so zemnou zákopovou súpravou. Na novom potrubí budú osadené 3ks podzemné hydranty DN80 s vlastnými uzávermi DN80. Na výstavbu vodovodného potrubia sa použijú rúry z materiálu HDPE, a to dl10 x 6,6 tlakového radu PN10 v dĺžke 320,0 m. Priemerná hĺbka uloženia vodovodného potrubia je 1,62 m, šírka ryhy je navrhnutá 1,0 m, v prípade paženia bude šírka ryhy o 0,10 m rozšírená. V mieste, kde vodovodné potrubie križuje miestnu komunikáciu - Ulice páterová a šípková, bude potrubie uložené do chráničky HDPE d180 x 10,7. Križovanie bude realizované prekopaním ulice.
 
SO 02 - Redukčná a vodomerná šachta /RaVŠ/ - je navrhnutá prefabrikovaná železobetónové šachta, v ktorej je potrebné osadiť navrhované armatúry podľa kladačského plánu. Rozmery šachty sú navrhnuté 2750 x 1400 x 1800 mm. V šachte bude osadený redukčný uzáver ako aj okrskový vodomer. Redukčný ventil bude redukovať tlak z vstupných 0,42 MPa na 0,25 MPa na výstupe. Vybudovanie šachty a osadenie redukčného ventilu je z dôvodu, že na konci vetvy na Ulici tehelná je v súčasnosti tlak 0,66 MPa. Vybudovaním šachty a osadením redukčného ventilu sa zníži tlak na konci potrubia na 0,49 MPa.
 
SO 03 Prepojenie vodovodných prípojok - na navrhované vodovodné potrubia budú prepojení všetci súčasní odberatelia pitnej vody a to v rozsahu od napojenia na hlavné potrubie po hranicu nehnuteľnosti a následne sa přípojkové potrubie prepojí. Prepojenie prípojok cez cestu navrhujeme prekopaním cestného telesa. Trasa a rozsah vodovodných prípojok budú odsúhlasené s vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých sa prípojky budú nachádzať. Predpokladaná celková dĺžka vodovodných prípojok je 159,0 m.
 
Identifikačné údaje stavby:
 
Názov stavby:
„Rožňava, ul. Južná - rekonštrukcia vodovodu“
Druh stavby:  
 Vodná líniová stavba
Zodpovedný projektant:                
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Ing. Ján Hančar, Komenského č. 50, 042 01 Košice                        
Dodávateľ stavby:
bude určený výberovým konaním
           
Investor:        
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského
č. 50, 042 01 Košice
Termín začatia:
po nadobudnutí právoplatnosti povolenia, podľa plánu  investora
           
 
Pre umiestnenie  a  projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
 1. Stavba   bude   umiestnená    na   pozemkoch  C-KN parc.  č. 1866/249, 1866/247, 1866/230, 1866/230 (totožná s E-KN 1862/1, 1862/2, 1863/3) v k. ú. Rožňava - zastavané plochy a nádvoria.
 2. Akékoľvek  zmeny  územného   rozhodnutia   môže   povoliť   iba   príslušný stavebný úrad a pozemok musí byť využitý len na určený účel.
 3. Stavebník je povinný dodržať podmienky Technických služieb mesta Rožňava, zo súhlasu správcu miestnych komunikácií  zo dňa 17. 06. 2021:
 • zarezávanie ryhy do vrchnej časti vozovky pokiaľ to bude možné žiadame realizovať v pozdĺžnej súvislej čiare a nie formou cikcak čiar a odskokov,
 • týmto žiadame aby sme boli pred spätnou realizáciou vrchnej asfaltovej vrstvy,
 • Poverenými osobami sú zamestnanci príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava - Technické služby mesta Rožňava, p. Václav Fabo č.tel. 0902/239 533 a PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH č.tel 0905/933 949.
 
 1.  Dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie   (ŠSOH)   z   vyjadrenia   č.  OU-RV-OSZP-2021/002683-002   zo   dňa 01. 04. 2021:
 • S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie a užívaní stavby je potrebné nakladať v súlade s o zákonom č. 79/2015 Z. z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - katalóg odpadov.
 • Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný stavebnému úradu  a OÚ Rožňava predložiť doklad (zmluvu) o zneškodnení resp. zhodnotení odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby.
 • V prípade vzniku nebezpečného odpadu je potrebné s ním nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, likvidovať ho len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu. Po ukončení prác je potrebné predložiť na Okresný úrad Rožňava doklady o likvidácii  nebezpečného odpadu.
 
 1. Dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie   (ŠSOPaK)   z   vyjadrenia   č.  OU-RV-OSZP-2021/002683-002   zo   dňa 04. 2021:
 •  Podľa § 4 ods. 1 zo zákona o OPaK vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný, postupovať tak aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
 • V prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. V rámci zastavaného územia obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
 • V súvislosti s § 3 ods.2 zákona Č, 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o inváznych rastlinách“) je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom,. Jedná o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševík obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
 • Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.
 • Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.
 • Počas prác bude zabezpečené, aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.
 
 1. Dodržať  podmienky OR PZ Rožňava, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby zo stanoviska č. ORPZ-RV-ODII-151-003/2020 zo dňa 24. 04. 2020:
 • prace realizoval v čo najkratšom čase s cieľom skrátiť dobu obmedzení verejnej doprav v na minimum,
 • zhotovitel stavby je povinný rešpektoval podmienky stanovené v rozhodnutí povoľujúceho cestného správneho orgánu dotknutej miestnej komunikácie,
 • zhotoviteľ tak ako aj dotknutá obec dostatočne včas zabezpečia informovanosť obyvateľov a jednotlivé podnikatelské subjekty pri dotknutej miestnej komunikácie ohľadom plánovaných dopravných obmedzení v súvislosti s rekonštrukciou vodovodu,
 • za účelom správnosti osadenia prenosného DZ žiadame prizvať zástupcu ODI OR PZ v Rožňave, pričom si vyhradzujeme právo, osadené dočasné dopravné značenie pozmeniť pripadne doplniť v záujme zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • zhotoviteľ po skončení stav by ihneď odstráni dočasné DZ a zariadenia, ak stratia svoje opodstatnenie pričom zodpovedá za obnovenie trvalého DZ a riadnej cestnej premávky,
 • ODI Rožňava Vás žiada pri opätovnom predkladaní projektových dokumentácii týkajúcich sa dopravného značenia, projektové dokumentácie spracovávať v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení.
 
 1. Dodržať   podmienky   SPP  distribúcie a.s. z vyjadrenia č. TD/NS/0090/2020/Ve zo dňa 17. 02. 2022:
  • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je  stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk),
  • V záujme predchádzania poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D distribúcia, a. s. vykonáva bezplatne vytyčovanie PZ do vzdialenosti 100 m,
 • stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č. +421 48 242 4801) najneskôr 3 dní pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom  alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150 000 €,
 • stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 • stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 • stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 • ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 • pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačný projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonanie prác,
 • prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
 • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 • stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 • každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 • upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia  uložiť  podľa  ustanovení  Zákona  o  energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania  a  ohrozovania   prevádzky  všeobecne   prospešného  zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 • stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného   zákona   a   iných   všeobecne   záväzných   právnych   predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TRP) najmä 702 01,702 02,
 • stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 • stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TRP 906 01,
 • v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 
 1. Dodržať   podmienky   Slovak  Telekom, a.s.  z  vyjadrenia  č. 6612206872  zo  dňa 02. 03. 2022:
 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie   stráca  platnosť  uplynutím  doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade  zmeny  vyznačeného  polygónu, dôvodu  žiadosti, účelu žiadosti, v prípade  ak uvedené  parcelné  číslo  v  žiadosti  nezodpovedá  vyznačenému  polygónu  alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.
 • V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 • Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 • V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 • Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 • Navrhovateľ je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:
 • V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. je povinný zabezpečiť:
 • ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.,
 • vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 • v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177,
 • V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
 • Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 • upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 • upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 • aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 • zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 • bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo0800123777,
 • overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
 • v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,
 • V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk),
 • Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 
 1. Dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s. z vyjadrenia č. 1750/2022 zo dňa 26. 01. 2022:
 • Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 • Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
 • V  ochrannom   pásme   vonkajšieho   podzemného   elektrického   vedenia  a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané:
 • zriaďovať  stavby,   konštrukcie,   skládky, vysádzať   trvalé   porasty   a   používať   osobitne ťažké mechanizmy,
 • vykonávať  bez  predchádzajúceho  súhlasu   prevádzkovateľa   elektrického vedenia zemné práce  a  iné  činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
 • S plánovanými zemnými  prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:
 • Pred  začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky   a mapového podkladu  s  vyznačenou záujmovou oblasťou   na  e-mailovú  adresu: skripko_stefan @ vsdas.sk,  tel.  055   610   2792 alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213.
 • V prípade, že  bude  križované  naše   podzemné   vedenie,  alebo   dôjde ku súbehu   plánovaného   výkopu   s  ním,  je  bezpodmienečne   nutné   zaistiť   naše   vedenie proti  vzniku previsu.
 • Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 • Pri  križovaní, resp. súbehu  nášho   vedenia  s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané  minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005  Zmena tab. 1, 2.
 • Pred  zasypaním  odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby    bol  prizvaný   zástupca   našej   spoločnosti  kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 • Zástupcu  našej  spoločnosti  žiadame  kontaktovať minimálne 2  pracovné  dni pred  zasypaním  odkrytého  kábla. Kontakt  na zástupcu našej spoločnosti:  055/610 1760
 • Pri  zmene  kategórie  priestoru (povrchu)  nad  jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami  v  zmysle  STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén)  je potrebné na náklady    stavebníka    doplniť  podľa   potreby    ochranu   el.    káblov   proti     ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
 •   Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 • V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
 
 1. Dodržať podmienky Orange Slovensko a.s. z vyjadrenia č. KE-0166/2022 zo dňa 25. 01. 2022:
 • vo  Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,
 • rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a elektrické prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia,
 • Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte
 • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavatel’ farbou alebo kolíkmi /,
 • preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu   vedení  a  zariadení  pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
 • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
 • aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
 • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie  (zákrytové dosky, fólia, markéry),
 • aby  bezodkladne   oznámili   každé  poškodenie  PTZ na tel. č. 033 / 77 320 32, mob.0907 721 378,
 • overenie   výškového a stranového   uloženia  PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že  nezodpovedáme za  zmeny   priestorového   uloženia   PTZ    vykonané bez nášho vedomia),
 • pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku  kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa  a správcu PTZ
 
 1. Dodržať podmienky PROGRES TC, s.r.o. z vyjadrenia   zo dňa 25. 01. 2022:
 • žiadame pred realizáciou technických prác tvaromiestne vytýčiť rozvody verejného osvetlenia, nakoľko dochádza k súbehu a kríženiu rozvodov VO.
 
 1. Dodržať podmienky  UPC BROADBAND SLOVAKIA,  s.r.o. z vyjadrenia č. 3462/2022/O/IU/ZP zo dňa 17. 05. 2022:
 • pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Aivinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia.
 • bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
 • preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
 • preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy,
 • v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830,0911 854 091,
 • odkryté   časti   siete   UPC    zabezpečiť   proti   prevysu,   ohrozeniu   a poškodeniu nepovolanou osobou,
 • v prípade, ak  dôjde  k odkrytiu  už   uložených  sieti (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti  UPC   žiadame, aby   pracovníci, resp.  zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím)  na  kontrolu  ako  stavebný  dozor,
 • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi,
 • zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
 • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 • žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
 • bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 
 1.   Dodržať  podmienky  Krajského pamiatkového úradu Košice zo záväzného stanoviska  č. KPUKE-2021/5398-2/18789/DU, SB zo dňa   04. 03. 2021:
 • Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
 
 1.   Dodržať podmienky DELTA ONLINE, s.r.o.  z vyjadrenia č. 2200079534 zo dňa 19. 01. 2022:
 • Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby podľa § 66 ods. 9 ZEK. Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba orientačné, v prípade možného kontaktu stavby s trasou vedení je potrebné určiť presné umiestnenie vedení ich vytýčením v teréne. Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ vedenia na základe objednávky projektanta alebo stavebníka (ing. Hupka Ivan, 0915 491 216, optika@dol.sk).
 • Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení podľa § 66 ods. 4 až 6 ZEK (0,5 m až 1,5 m na každú stranu vedenia). Ak je zásah pre uskutočnenie stavby potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii dodatočných podmienok ochrany vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko), ktoré bude obsahovať súhlas s prácami v ochrannom pásme.
 • Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli dostatočne  poučení   o  polohe   vedení,   ochrannom   pásme,   povinnosti   ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu stavby k škode na vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia škodca, za náhradu škody zodpovedá stavebník.
 • V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia (vrátane dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie  a podobne) stavebník bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (Ing. Dujava Miroslav, 0918 868 316, optika@dol.sk) a bude rešpektovať prevádzkovateľom stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvádzačmi.
 • V prípade potreby preloženia vedenia (zmeny jeho trasy) vykoná preloženie prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia v súlade s § 66 ods. 10 ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na náklady stavebníka. Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby, ktorá potrebu preloženia vyvolala.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky účastníkmi konania neboli vznesené. Podmienky z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov sú zapracované do podmienok pre umiestnenie stavby. 
 
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa jeho právoplatnosti. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
 
O d ô v o d n e n i e
 
Spoločnosť  Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť a.s.,  so  sídlom  Komenského č. 50, 042 48 Košice, podala na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rožňava, ul. Južná - rekonštrukcia vodovodu“,  ktorá bude  umiestnená    na    pozemkoch C-KN parc.  č. 1866/249, 1866/247, 1866/230, 1866/230 (totožná s E-KN 1862/1, 1862/2, 1863/3) v k. ú. Rožňava - zastavané plochy a nádvoria  vo  vlastníctve  Mesta  Rožňava, so sídlom Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava.
 
Stavebný  úrad  podaný návrh  a  podklady  preskúmal  a posúdil  v zmysle  ustanovení § 37 a § 38 stavebného zákona a § 3 a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Nakoľko predložené podklady boli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. MsÚ/RV- 2741/2022-23580-VYST-An zo dňa 03. 05. 2022 stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona  začatie územného konania  a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 31. 05. 2022 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, správcom a vlastníkom inžinierskych sietí. Ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí, bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava po dobu 15 dní.
 
Účastníci konania mohli v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona a § 33 ods. 2 správneho poriadku svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány   v   súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona.
 
Stavebnému úradu boli doručené vyjadrenia, stanoviská s pripomienkami, námietkami, podmienkami pre umiestnenie stavby od vlastníkov pozemkov, dotknutých orgánov a správcov podzemných inžinierskych sietí pri podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a v stanovenej lehote určenej stavebným úradom v oznámení o začatí konania o umiestnení stavby, ktoré stavebný úrad zapracoval do podmienok pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu.
 
Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne  námietky a pripomienky od vlastníkov pozemkov, účastníkov konania, správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov a v priebehu konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
           
Pre územie, v ktorom sa predmetné pozemky nachádzajú  je spracovaný a schválený Územný plán mesta Rožňava a stavba sa  umiestňuje v súlade s jeho  záväznou časťou. 
           
Navrhovateľ s návrhom predložil tieto podklady:
 • projektovú dokumentácia v dvoch vyhotoveniach vrátane situácie umiestnenia stavby,
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 329/86/2021/IÚ vlastníka pozemku Mesta Rožňava k umiestneniu stavby č. 3089/2020 zo dňa 09.03.2020,
vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov a to:
 • Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 17. 06. 2021,
 • Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2021/002683-002 zo dňa 01. 04. 2021, (ŠVS) č. OU-RV-OSZP-2021/002615-002 zo dňa 29. 03. 2021 a č. OU-RV-OSZP-2022/005113-002 zo dňa 18. 05. 2022, č. OU-RV-OSZP-2020/002799-002 zo dňa 27.02.2020 a č. OU-RV-OSZP-2020/008503-002 zo dňa 06.10.2020, (ŠSOPaK) č. OU-RV-OSZP-2021/002660-002 zo dňa 17. 03. 2021,
 • Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava č. RÚVZRV-HZPaZ-2021/240-2 zo dňa 22. 03. 2021,
 • Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-288-001/2020 zo dňa 17. 04. 2020,
 • Okresného riaditeľstva policajného zboru v Rožňave, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby č. ORPZ-RV-ODI-151-003/2020 zo dňa 24. 04. 2020,
 • SPP distribúcie, a.s. č. TD/NS/0090/2022/Ve zo dňa17. 02. 2022,
 • Slovak Telekomu, a.s. č. 6612206872 zo dňa 02. 03. 2022,
 • Východoslovenskej distribučnej a.s. č. 36543/2022 zo dňa 26. 01. 2022,
 • Okresného úradu Rožňava, odboru krízového riadenia č. OU-RV-OKR-2020/002257-002 zo dňa 11.02.2020,
 • Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, detašovaného pracoviska Východ č. ASMdpV-8-233/2021 zo dňa 20. 04. 2021, 
 • DELTA ONLINE, s.r.o. č. 2000079534 zo dňa 19. 01. 2022,
 • STEFE Rožňava, s.r.o. č. 2000000364 zo dňa 25. 01.2022,
 • PROGRES TC, s.r.o. zo dňa 25. 01. 2022,
 • ORANGE Slovensko a.s. č. KE-0166/2022 zo dňa 25. 01. 2022,
 • Slovanet, a.s., Záhradnícka č. 151, 821 08 Bratislava
 • ANTIK   telecom, s.r.o.,  Čárskeho  č. 10,  040 01 Košice   č. 93/1/2022  zo  dňa 15. 02. 2022
 • UPC   BROADBAND   SLOVAKIA,   s.r.o.  č. 3462/2022/O/IU/ZP    zo    dňa 17. 01. 2022,
 • Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2021/5398-2/18789/DU, SB zo dňa 04. 03. 2021,
 • free-zóny s.r.o. č. 2022/0004 zo dňa 02. 02. 2022. 
 
Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v  znení   neskorších  predpisov  zaplatený  podľa  položky  č. 59  písmena  a)  bodu 2  vo výške 3 x 100 €,  č.  dokladov 1539, 1540, 1541  do  pokladne   Mestského    úradu  v   Rožňave  dňa 09. 03. 2022.
 
P o u č e n i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom Mesta Rožňava, Mestský úrad Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.
 
 
pdf icon
Grafická príloha: - situácia umiestnenia stavby
(PDF, 351 kB)
 
 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručuje rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby účastníkom  konania  o umiestnení  stavby  a  zároveň vlastníkom nehnuteľností na pozemkoch C-KN parc. č. 1866/473, 1866/294, 1866/233, 1866/226, 1866/225, 1866/224, 1866/223, 1866/222, 1866/221, 1866/220, 1866/219, 1866/210, 1866/209, 1866/208, 1866/207, 1866/206, 1866/205, 1866/250, 1866/251, 1866/252,  1930/2, 1930/3,  1930/4,  1930/5, 1930/6, 1930/7,  1930/8, 1930/9,  1935/2 v k. ú. Rožňava, ktorí sú stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 6. 2022 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
Publikované: 30.06.2022 07:35 hod.