OBEC RUDNÁ
Rudná 69, 048 01 ROŽŇAVA

 

Číslo: OcÚ: 231/2019
 MsÚ: 823/2020-4614-Šm
V Rožňave dňa 31.01.2020
 
V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A
 
Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E

 

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava podalo na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rožňava – Výstavba 10 obecných nájomných bytov“, na pozemkoch parc. č. KN-C 1040/1 a 1044 – záhrada a KN-C 1040/2, 1040/3, 1041, 1042, 2253 (KN-E 2369), 2251/1 (KN-E 2471/1 a 2366) – všetky zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Rožňava.

Vlastníkom uvedených pozemkov je podľa výpisov z listov vlastníctva č. 3001, 2163 a 4493 navrhovateľ.

Obec Rudná, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 02.10.2019 pod č. OU-KE-OVBP2-2019/052105, podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania, dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami a vlastníkmi inžinierskych sietí postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho vydáva v súlade s § 39 a § 39a  stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej  len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov toto

územné  rozhodnutie  o umiestnení stavby 

„Rožňava – Výstavba 10 obecných nájomných bytov“,

na pozemkoch parc. č. KN-C 1040/1 a 1044 – záhrada a KN-C 1040/2, 1040/3, 1041, 1042, 2253 (KN-E 2369), 2251/1 (KN-E 2471/1 a 2366) – všetky zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Rožňava, pre navrhovateľa Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov stavby: Rožňava – Výstavba 10 obecných nájomných bytov
Účel stavby:
Klasifikácia stavieb (KS):
Bytová budova v zmysle § 43b, ods.1, písm. a) stavebného zákona –
Bytové domy
KS:  Trojbytové  a viacbytové budovy, kód 1122
Charakter stavby: Novostavba
Členenie stavby:
Stavebné objekty
 • SO 01  Nájomný bytový dom
 • SO 02  Vodovodná prípojka
 • SO 03  Kanalizačná prípojka splašková
 • SO 04  Vonkajšie NN rozvody
 • SO 05  Odstavné plochy
Investor, stavebník: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Projektant: GRIFF spol. s r.o., Krivá 17, 040 01 Košice
Zodp. projektant: Ing. Milan Zvara, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv.:  0333* A*1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika územia pre umiestnenie stavby:

Podľa platného Územného plánu mesta Rožňava sa pozemok pre umiestnenie stavby nachádza v intraviláne, severovýchodne od centra mesta, s funkčným využitím: Obytné územia so zástavbou rodinnými domami. Plánovaná stavba je v súlade s Územným plánom mesta Rožňava. Územie pre výstavbu nachádzajúce sa vedľa miestnej komunikácie na Krátkej ulici je rovinaté, pričom sa na pozemkoch nachádzajú rôzne objekty. Na základe stanoviska navrhovateľa a vlastníka pozemkov k tejto veci objekty budú odstránené v najbližšej dobe, tak aby nebránili výstavbe navrhovanej stavby. 

Stručná charakteristika stavby:

SO 01 Nájomný bytový dom:

Navrhovaný bytový dom je obdĺžnikového pôdorysu s pôdorysnými rozmermi
8,8 x 37,05 m. Bytový dom bude dvojpodlažný, vstup do jednotlivých bytových jednotiek bude zo spoločnej vonkajšej pavlače na východnej strane bytového domu. Komunikačné prepojenie pavlačí bude vonkajším oceľovým jednoramenným schodiskom.

Zo statického hľadiska je objekt navrhovaný s priečnym nosným systémom. Základy tvoria betónové monolitické pásy, zvislé nosné murivo je navrhované z pórobetónových tvárnic. Horizontálnu stropnú konštrukciu nad prízemím bude tvoriť železobetónový stropný systém. Strecha je navrhovaná sedlového tvaru, jej nosnú konštrukciu tvoria drevené priehradové väzníky.

Bytové jednotky sú navrhovane dvojizbové s veľkou obytnou kuchyňou, zádverím a sociálnym zariadením, v ktorom  sa nachádza umývadlo, splachovacie WC a sprchovací  kút.

Technické vybavenie bytového domu

V rámci elektroinštalácie je riešená príprava na doplnkové kúrenie elektrickými konvektormi, v kúpeľniach budú riešené vývody pre osadenie infražiaričov. 

Ohrev teplej vody bude zabezpečený elektricky lokálnymi zásobníkovými ohrievačmi teplej vody. Vetranie bytového domu bude prirodzeným vetraním v kombinácii s lokálnymi rekuperačnými jednotkami osadenými pod stropom v obytnej kuchyni každého bytu.

Napojenie jednotlivých bytov na verejný vodovod prostredníctvom novej vodovodnej prípojky bude rozvodmi pre každú bytovú jednotku samostatne. Vnútorné hydranty osadené na pavlači budú napojené požiarnym nezavodneným vodovodom. Meranie spotreby vody pre cely dom bude vo vodomernej   šachte spolu s podružným  meraním  pre jednotlivé  byty.

Odpadové splaškové vody z navrhovaných bytov budú odkanalizované do splaškovej kanalizácie cez samostatné kanalizačné vetvy.

Súčasťou domového vybavenia budú priestory na uskladnenie paliva zvlášť pre každý byt. Tieto priestory budú vytvorené prístreškami z oceľovej konštrukcie, opláštenej trapézovým plechom. Podlahu pod prístreškami bude tvoriť spevnená betónová plocha. Pre nádoby na komunálny odpad bude vytvorená spevnená plocha pri ceste.

 

Vybavenie kuchyne predstavuje linka s drezom so studenou a teplou vodou a elektrickým sporákom. Vykurovanie bytových jednotiek bude riešené lokálne krbovými kachľami na drevo. Komínový systém je navrhnutý jednoprieduchový a dvojprieduchový.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zastavaná plocha:  326,04 m2
Plocha pavlače: 34,62 m2
Výška stavby od terénu:  7,50 m
Obostavaný priestor:  2347,5 m3
Odstupové vzdialenosti:
min. 9,50 m od pozemku parc. č. KN-C 2253 na východnej strane (pozemná komunikácia)
min. 3,0 m od pozemku parc. č. KN-C 1039/2 – na severnej strane.
Podlahová plocha bytov:
byty na prízemí (1.NP) - 52,85 m2
byty na poschodí (2.NP) - 53,83 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO 02  Vodovodná prípojka

Napojenie navrhovaného nájomného bytového domu na jestvujúci verejný vodovod DN 100 z LT prechádzajúci Krátkou ulicou bude novou vodovodnou prípojkou. Nová prípojka v dĺžke cca. 7 m z HDPE  DN 50 bude napojená na potrubie verejného vodovodu navŕtavacím pásom s uzáverom so zemnou súpravou a následnou navrhovanou vodomernou šachtou.

Na jestvujúcom vodovode bude osadený nadzemný hydrant DN 80 v zeleni medzi navrhovanými odstavnými plochami a prístreškami pre tuhé palivo.

SO 03  Kanalizačná prípojka splašková

Budova bude napojená na verejnú splaškovú kanalizáciu DN 300 z PVC v jestvujúcej šachte. Kanalizačná prípojka bude DN 300 celkovej dĺžky 68,50 m z PVC rúr. Napojenie  jednotlivých bytových jednotiek bude samostatne cez domové kanalizačné vetvy KP 1 – KP 10, ktoré budú DN 150 z PVC. V trase kanalizácie budú osadené 2 kontrolné šachty z betónových prefabrikátov.

SO 04  Vonkajšie NN rozvody

Bytový dom bude napojený na elektrickú energiu novou NN prípojkou z existujúceho vzdušného vedenia, cez rozpojovaciu a istiacu skrine VRIS 1 osadenú na existujúcom stĺpe NN vedenia. Odberné elektrické zariadenie bude v rozsahu napojenia elektromerových rozvádzačov pre každý byt káblovým vedením od istiacej skrine VRIS 1.  

SO 05  Odstavné plochy:

Pred navrhovaným bytovým domom sú popri komunikácii na Krátkej ulici navrhované kolmé parkovacie státia v počte 10 ks, z toho jedno státie je určené pre zdravotne postihnutých. Celková plocha odstavných plôch je 143,0 m2. Konštrukcia parkoviska je navrhovaná z polovegetačných betónových tvárnic.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

 1. Umiestnenie stavby sa zrealizuje tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii pre územné konanie, overenej stavebným úradom, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
 2. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže povoliť iba príslušný stavebný úrad a pozemok musí byť využitý len na určený účel.
 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, Rožňava vo svojom záväznom stanovisku k územnému konaniu stavby pod č. 891/2019-682/HŽPaZ, zo dňa 27.12.2019 upozorňuje:
  • Podľa § 53, písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. je žiadateľ povinný predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na kolaudáciu stavby.
 4. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, Rožňava vo svojom vyjadrení k stavbe pod č.: OU-RV-OSZP-2019/010939, zo dňa 23.10.2019 žiada dodržať tieto podmienky:
  • Napojenie objektu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je potrebné prerokovať s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Závod Rožňava.
 5. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Rožňava vo svojich stanoviskách zo dňa 16.10.2019, pod č. OU-RV-PLO-2019/010852-002 a zo dňa 09.01.2020, pod č. OU-RV-PLO1-2020/001010-002, upozorňuje:
  • Nakoľko práce budú realizované aj na poľnohospodárskej pôde parcely C KN č. 1040/1 a 1044 a dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, povinnosťou investora pred vydaním stavebného povolenia je požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska v zmysle § 17 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
 6. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava vo svojom vyjadrení pod č. OU-RV-OSZP-2019/010894, zo dňa 23.10.2019 žiada dodržať tieto podmienky:
  • S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – katalóg odpadov.
  • S nebezpečným odpadom, ktorý vznikne počas realizácie stavby nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, likvidovať odpad je možné len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu.
  • Ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené o čom je potrebné predložiť doklad (zmluvu) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva).  
 7. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Ernesta Rótha 30, Rožňava vo svojom vyjadrení k stavbe pod č. OU-RV-OSZP-2019/010900, zo dňa 29.10.2019 určuje tieto podmienky:
  • Podľa § 4 ods. 1 zo zákona o OPaK vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
  • V prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. Vyžaduje sa súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.
  • V súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o inváznych rastlinách“) je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je stavebník povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná sa o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
  • Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.
  • Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.
  • Počas prác bude zabezpečené aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.
 8. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice, vo svojich vyjadreniach k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy pod č. 10110/2019/5100978512, zo dňa 10.06.2019, k projektovej dokumentácii pod č. 11992/2019/, zo dňa 23.07.2019,a k umiestneniu stavby pod č. 18956/2019/ zo dňa 29.10.2019, žiada dodržať nasledovné podmienky:
  • Pripojenie nízkonapäťovej (NN) prípojky bude realizované z najbližšieho podperného bodu NN nadzemného elektrického vedenia a pripojenie odberného miesta realizovať z prípojkovej skrine (VRI 3x250A), ktorá bude umiestnená na podpernom bode distribučného nadzemného vedenia (vid príloha - Lokalita možného pripojenia), pričom istenie v prípojkovej skrini žiadame zabezpečiť samostatnými poistkovými článkami v zmysle štandardov VSD, a.s. (príloha č. 1).
  • Projektovú dokumentáciu (PD) pripojenia odberného miesta žiadame rozdeliť na dva samostatné stavebné objekty a to stavebný objekt „NN prípojka“, ktorý bude riešiť odbočenie od vodičov resp. kábla vonkajšej nadzemnej NN distribučnej sústavy po prípojkovú skriňu, vrátane prípojkovej skrine a stavebný objekt „Odberné elektrické zariadenie“, ktorý bude riešiť prívodné vedenie odberateľa od prípojkovej skrine po elektromerový rozvádzač, vrátane elektromerového rozvádzača.
  • V zmysle ustanovení § 39 zákona č. 251/2012 Z.z. spoločnosť VSD, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy si vyhradzuje právo na realizáciu stavebného objektu SO 304.1 - NN prípojka. K realizácii NN prípojky je potrebné zo strany žiadateľa doručiť na Oddelenie Rozvoj distribučnej sústavy VN a NN dve projektové dokumentácie „NN prípojky“, kópiu katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia podperného bodu a súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov so vstupom za účelom realizácie NN prípojky.
  • Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane elektromerového rozvádzača znáša žiadateľ.
  • Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.
  • Spoločný elektromerový rozvádzač žiadame umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste. Meranie elektriny na všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny", ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk.
  • Projektovú dokumentáciu NN prípojky vypracovanú elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie a členenia uvedenom v bode 2 žiadame zaslať na vyjadrenie. K vyjadreniu žiadame zaslať PD „NN prípojka“ aj „Odberné elektrické zariadenie“ v digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky) zaslať na vyjadrenie. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii prosíme zasielať na vzorovom formulári, ktorý je prílohou tohto vyjadrenia resp. je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk. Ak žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nebude zaslaná na vzorovom formulári, PD bude žiadateľovi vrátená.
  • Pri návrhu elektrorozvodných zariadení pre NN prípojku žiadame navrhovať výlučne zariadenia schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s. Košice“, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.vsds.sk, kontakt: standardizacia@vsds,sk. 
  • Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK" (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené.
  • Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
  • Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálne rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky ampérickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC).
  • Uzavretie Zmluvy o pripojení s VSD, a.s. môže pre vlastníka pripájaného odberného elektrického zariadenia sprostredkovať vybraný dodávateľ alebo vlastník pripájaného zariadenia môže uzatvoriť Zmluvu o pripojení so spoločnosťou VSD, a.s. osobne na regionálnom KC.
  • Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
  • Toto vyjadrenie neslúži ako doklad ku stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. Vyjadrenie pre účely stavebného konania bude vydané PDS až na základe posúdenia projektovej dokumentácie technického riešenia pripojenia do distribučnej siete vypracovanej v zmysle platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
  • V rozvádzači RE1 pre byt č. 1 žiadame opraviť hodnotu hl. ističa na B25A/3F (v projekte uvedené B40A/3F)
  • Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - žiadateľ (investor): Zariadenie PDS končí poistkovou skrinkou VRI (NN prípojka). SP do 100A (vrátane). Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (RE).
  • Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a elektromerového rozvádzača je potrebné dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíznu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE.
  • Žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
  • Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.
  • V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
  • Môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy VSD neeviduje.
 9. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, vo svojom vyjadrení zo dňa 03.10.2019, pod č. TD/NS/0082/2019/Sl žiada dodržať nasledovné podmienky:
  • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  • Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
  • Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
  • Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
  • Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
 10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., vo svojom vyjadrení pod č. 6611928192 zo dňa 08.10.2019 žiada dodržať nasledovné podmienky a tiež podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií (SEK):
  • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie. § 65 zákona č. 351/2011 o ochrane proti rušeniu.
  • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa ďalšej podmienky.
  • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Štefan Kušnier, stefan.kusnier@telekom.sk, +421910100651.
  • V prípade keď sa v území uvedenom v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 11. DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri Salaši 2, 040 17 Košice vo svojom vyjadrení zo dňa 02.10.2019 pod č. 1900015934, žiada dodržať nasledovné podmienky:
  • Stavebník umožní v priebehu stavebných prác zriadenie vedenia siete DELTA ONLINE spol. s r.o. po prístupový bod vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúry v budove v zmysle § 67f ods. 1 ZEK, pričom náklady na zriadenie vedenia znáša DELTA ONLINE spol. s r.o.. Trasu vedenia vyznačí projektant v projekte navrhovanej stavby a predloží spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r.o. na schválenie. Požadovaný termín zriadenia vedenia oznámi stavebník prevádzkovateľovi najmenej 30 dní vopred.
  • Stavebník umožní vybudovanie vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúry v budove spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r.o. na jej náklady, alebo umožní spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r.o. využitie vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúry v budove vybudovanej stavebníkom, v zmysle § 67f ods. 1 ZEK.
 12. VVS a. s., závod Rožňava, Štítnická 19, Rožňava vo svojom vyjadrení k projektovej dokumentácii zo dňa 04.11.2019, pod č. 97544/2019/O; 526/2019 určila podmienky:
  • Pred začatím prác vyzvať VVS a. s., závod Rožňava formou objednávky o presné vytýčenie smeru a výšky vodárenských zariadení priamo v teréne. Po podaní objednávky kontaktovať  p. Jána Fabiána, tel. č. 0903/517 968.
  • Po vytýčení vodovodného potrubia dodržať ochranné pásma verejného vodovodu nasledovne: 1,5 m od vonkajšieho okraja vodovodného potrubia na obidve strany.
  • Napojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu zabezpečuje jedine prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – VVS a.s. Výnimku môže udeliť len riaditeľ závodu.
  • Pred realizáciou prípojky predložiť 2 x projektovú dokumentáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky, kópiu listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy. 
 13. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Alvinczyho 14, Košice vo svojom vyjadrení zo dňa 11.09.2019, pod č. 938/2019 žiada dodržať nasledovné podmienky:
  • Pred začatím zemných prác si objednať u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení na adrese UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku doručiť min. 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti pripojiť uvedené vyjadrenie.
  • Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
  • Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej  polohy telekomunikačných  zariadení, tzn. len ručný výkop.
  • Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
  • V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekom. zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC je potrebné aby k ukladaniu a zásypu bol prizvaný stavebný dozor, č.tel: 0911 409 830, 0911 854 091.
  • Odkryté časti siete UPC musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu, a poškodeniu nepovolanou osobou.
  • V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC, je potrebné vopred prizvať pracovníkov, resp. zástupcov spoločnosti UPC pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
  • Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
  • Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým nebude vykonaná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
  • Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
  • Bezodkladne oznámiť každé poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na č.tel: 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 14. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave, Okresný dopravný inšpektorát, odd. výkonu služby, Janka Kráľa 1, Rožňava, vo svojom stanovisku zo dňa 15.01.2020, pod č. ORPZ-RV-ODI1-66-003/2020 určil podmienky:
  • Ak počas realizácie predmetnej stavby dôjde k regulačným opatreniam verejnej premávky (čiastočná, úplná uzávierka, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie) na stavbou dotknutých komunikáciách je potrebné predložiť žiadosť a spracovať projekt prenosného dopravného značenia. Výkres prenosného dopravného značenia musí byť vypracovaný oprávnenou osobou v súlade s Technickými podmienkami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR TP č. 06/2013. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a následne predložiť k posúdeniu na Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Rožňave, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava.
  • Žiadateľ predloží kompletnú projektovú dokumentáciu trvalého dopravného značenia predmetnej stavby a navrhovaných odstavných plôch (parkovísk), spracovanú v súlade s platnými normami a následne ich predloží na ODI v Rožňave k posúdeniu.
  • Žiadateľ je povinný rešpektovať a dodržiavať stanovené podmienky ostatných dotknutých orgánov.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však právoplatnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
 
O d ô v o d n e n i e

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava podalo dňa 11.10.2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rožňava – Výstavba 10 obecných nájomných bytov“, na pozemkoch parc. č. KN-C 1040/1 a 1044 – záhrada a KN-C 1040/2, 1040/3, 1041, 1042, 2253 (KN-E 2369), 2251/1 (KN-E 2471/1 a 2366) – všetky zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Rožňava.

Dňom podania návrhu bolo územné konanie začaté.

Vlastníkom uvedených pozemkov je podľa výpisov z listov vlastníctva č. 3001, 2163 a 4493 navrhovateľ.

Navrhovaná stavba je členená na stavebné objekty:

 • SO 01  Nájomný bytový dom
 • SO 02  Vodovodná prípojka
 • SO 03  Kanalizačná prípojka splašková
 • SO 04  Vonkajšie NN rozvody
 • SO 05  Odstavné plochy
 

Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 1 stavebného zákona dňa 27.12.2019 oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 22.01.2019. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na nich neprihliadne. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviská sú kladné.

Obec Rudná, ako príslušný stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie predmetnej stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Námietky k predmetnej stavbe do stanovenej lehoty neboli účastníkmi územného konania vznesené.

Stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné, prípadne s pripomienkami a podmienkami. Ich pripomienky a podmienky sú zahrnuté do podmienok predmetného rozhodnutia pre umiestnenie stavby.

K vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby boli dokladované:

 1. Dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, vypracovaná v 11/2018.
 2. Určenie stavebného úradu od Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky, zo dňa 02.10.2019, pod č. OU-KE-OVBP2-2019/052105.
 3. Výpisy z listov vlastníctva č. 2163, 3001 a 4493 zo dňa 09.10.2019, vytvorené cez katastrálny portál.
 4. Stanovisko na účely územného konania vydané Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, Rožňava zo dňa 24.10.2019, pod č. ORHZ-RV1-706/2019.
 5. Záväzné stanovisko k územnému konaniu vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, Rožňava, pod č. 891/2019-682/HŽPaZ, zo dňa 27.12.2019.
 6. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/010939, zo dňa 23.10.2019.
 7. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/010894, zo dňa 23.10.2019.
 8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/010900, zo dňa 29.10.2019.
 9. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii, od Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor, zo dňa 16.10.2019, pod č. OU-RV-PLO-2019/010852-002.
 10. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy zo dňa 10.06.2019, pod č. 10110/2019/5100978512.
 11. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, k projektovej dokumentácii zo dňa 23.07.2019, pod č. 11992/2019/.
 12. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, k umiestneniu stavby zo dňa 29.10.2019, pod č. 18956/2019/.
 13. Stanovisko k projektovej dokumentácii od PROGRES TC, spol. s r.o., zo dňa 26.09.2019.
 14. Vyjadrenie k existencii sietí od DELTA ONLINE, spol. s r.o., Košice, pod č. 1900015934, zo dňa 02.10.2019.
 15. Vyjadrenie k existencii sietí od UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Košice, pod č. 938/2019, zo dňa 11.09.2019.
 16. Vyjadrenie k existencii sietí od ANTIK Telecom, s.r.o., Košice, pod č. 895/09/2019, zo dňa 17.10.2019.
 17. Stanovisko k stavbe od STEFE Rožňava, s.r.o., pod č. 1900002563/2019, zo dňa 25.09.2019.
 18. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení, na účely územného a stavebného konania vydané Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod č. 6611928192 zo dňa 08.10.2019,  s platnosťou do 08.04.2019.
 19. Stanovisko k stavbe od Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, zo dňa 14.10.2019, pod č. 544-1837/2019.
 20. Stanovisko k stavebnému povoleniu  od SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – zo dňa 03.10.2019, pod č. TD/NS/0082/2019/Sl.
 21. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od VVS a.s., závod Rožňava, Štítnická 19, Rožňava zo dňa 04.11.2019, pod č. 97544/2019/O; 526/2019.
 22. Stanovisko k umiestneniu stavby od Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave, ODI, Janka Kráľa 1, Rožňava, vydané dňa 15.01.2020, pod č. ORPZ-RV-ODI1-66-003/2020.
 23. Stanovisko Mesta Rožňava, ako vlastníka pozemkov k odstráneniu objektov na pozemkoch potrebných pre výstavbu, vydané dňa 16.01.2020.
 24. Vyjadrenie k územnému konaniu od Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor, zo dňa 09.01.2020, pod č. OU-RV-PLO1-2020/001010-002.
 25. Stanovisko k územnému konaniu od PROGRES TC, spol. s r.o., zo dňa 22.01.2020.
 26. Vyjadrenie k územnému konaniu od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2020/001084-002, zo dňa 14.01.2020.
 27. Vyjadrenie k územnému konaniu od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2020/001107-002, zo dňa 14.01.2020.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení tejto stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyberie, nakoľko podľa § 4 ods.1 písm. a) citovaného zákona sú obce (mestá, vyššie územné celky) od ich platenia oslobodené.

 

P  o  u  č  e  n  i  e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obecný úrad Rudná. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Grafická príloha: Situácia stavby
(JPG, 148 kB)
 
 
Mgr. Henrieta Horváthová
 starosta obce
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručuje územné rozhodnutie účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí – vlastníkom blízkych nehnuteľností v lokalite ulice Krátka, v severovýchodnej časti mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 14. 2. 2020, Ing. Erika Šmelková, Kancelária primátora mesta

Publikované: 14.02.2020 07:30 hod.