MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií,
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Číslo: 122/2019-46048-VYST
V  Rožňave, 09.09.2019
 
 
V E R E J N Á      V Y H L Á Š K A
 
 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 doručila Mestu Rožňava písomné podanie – žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rožňava – Ulici Ernesta Rótha - úprava NN“ na pozemkoch C KN parc. č. 1868/1 (E KN parc. č. 269/12, parc. č. 266/1, parc. č. 263/15, parc. č. 262, parc. č. 263/11, parc. č. 259, parc. č. 257, parc. č. 256/22, parc. č. 2472/1, parc. č. 2474/1, parc. č. 256/111, parc. č. 256/112, parc. č. 256/11, parc. č. 1863/1)k.ú. Rožňava. Vlastníkom pozemkov E KN parc. č. 269/12, parc. č. 266/1, parc. č. 2472/1, parc. č. 1863/1 podľa výpisu z LV č. 4493 zo dňa 09.11.2018 je Mesto Rožňava – primátor mesta, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava. Vlastníkom pozemkov E KN parc. č. 263/15, parc. č. 262, parc. č. 263/11 podľa výpisu z LV č. 4520 zo dňa 09.11.2018 je Juraj Horváth a správca Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11. Vlastníkom pozemku E KN parc. č. 259 podľa výpisu z LV č. 4519 zo dňa 09.11.2018 sú Alojz Völgyák, Pavel Lehotský, Ľudovít Völgyák, a správca Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11. Vlastníkom pozemkov E KN parc. č. 257, parc. č. 256/22, podľa výpisu z LV č. 4516 zo dňa 09.11.2018 je Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 111/6, 048 01 Rožňava. Vlastníkmi pozemkov E KN parc. č. 256/111, parc. č. 256/112, podľa výpisu z LV č. 4517 zo dňa 09.11.2018 sú Adalbert Starmann, Aurélia Starmannová a správca Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11. Vlastníkmi pozemku E KN parc. č. 256/11 podľa výpisu z LV č. 4515 zo dňa 09.11.2018 Július Fuksz, Irena Fukszová a správca Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11.
Predmetná stavby bola územne povolená územným rozhodnutím č. 133/2019-15416-VYST, ktoré vydalo Mesto Rožňava dňa 21.03.2019.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a v spojení s § 5, § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
o z n a m u j e,
 
podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania na stavbu „Rožňava – Ulici Ernesta Rótha - úprava NN“ a súčasne podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania ako aj od ústneho pojednávania.
 

Predmetom stavebného konania je:

Stavba „Rožňava – ul. Ernesta Rótha - úprava NN“ rieši úpravu vzdušného NN vedenia na pozemkoch C KN parc. č. 1868/1 (E KN parc. č. 269/12, parc. č. 266/1, parc. č. 263/15, parc. č. 262, parc. č. 263/11, parc. č. 259, parc. č. 257, parc. č. 256/22, parc. č. 2472/1, parc. č. 2474/1, parc. č. 256/111, parc. č. 256/112, parc. č. 256/11, parc. č. 1863/1) v k.ú. Rožňava. Na uvedenej ulici sa uloží NN kábel do zeme namiesto vzdušného vedenia v celom rozsahu. Uloženie kábla v zemi začína od jestvujúcej murovanej trafostanice MTR44, uloží sa kábel najprv na ľavej strane ulice v dĺžke 425 m, prekrižuje sa ulica 10 m a na pravej strane ulice v celkovej dĺžke 300 m. Zdemontujú sa všetky jestvujúce podperné body a vodiče a nahradia sa pilierovými istiacimi skriňami typu SR6 v počte 14 ks, z ktorých budú napojené jednotlivé rodinné domy domovými prípojkami. Kábel bude uložený v zelenom páse a kde nie je zelený pás, do chodníka alebo do okraja miestnej cesty s opravou do pôvodného stavu.

Účastníci konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, na treťom poschodí, v kancelárii č. 315 a pri ústnom konaní.

 

pdf icon Situácia časť 1.
(PDF, 1 MB)
pdf icon Situácia časť 2.
(PDF, 962 kB)
pdf icon Situácia časť 3.
(PDF, 390 kB)

 

 
JUDr. Ing. Michal Bernáth
vedúci odboru
 
 

Touto verejnou vyhláškou sa doručí oznámenie o začatí územného konania vlastníkom pozemkov a stavieb C KN

parc. č. 1893/24, parc. č.    1890, parc. č.  1893/14, parc. č. 1893/2, parc. č. 1893/3,
parc. č. 1893/4, parc. č.  1893/5, parc. č.   1893/7, parc. č. 1866/480, parc. č. 1893/8,
parc. č. 1893/9, parc. č. 1893/10, parc. č.  1893/11, parc. č. 1904/1, parc. č. 1904/2,
parc. č. 1904/8, parc. č.  1904/4, parc. č.  1904/10, parc. č. 1904/11, parc. č. 1904/12,
parc. č. 1904/6, parc. č.  1903/3, parc. č.   1903/1, parc. č. 1866/10, parc. č. 1868/3,
parc. č. 1866/56, parc. č. 1866/57, parc. č.  1866/58, parc. č. 1866/59, parc. č. 1866/51,
parc. č. 1866/60, parc. č. 1866/61, parc. č.  1866/62, parc. č. 1866/199, parc. č. 1923/1,
parc. č. 1923/6, parc. č.  1923/5, parc. č.  1918/3, parc. č. 1916/3, parc. č. 1914/7,
parc. č. 1914/3, parc. č.  1914/5, parc. č.  1912/2, parc. č. 1912/3, parc. č. 1912/4,
parc. č. 1912/1, parc. č.  1903/2, parc. č.  1902/12, parc. č. 1902/8, parc. č. 1902/5,
parc. č. 1902/14, parc. č.  1902/4, parc. č.  1902/3, parc. č. 1902/2, parc. č. 1891/2,
parc. č. 1891/1, v k.ú. Rožňava,      

 

ktorým ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 9. 9. 2019 JUDr. Ing. Michal Bernáth, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
Publikované: 9.09.2019 13:47 hod.