Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby: STRABAG s.r.o., Bratislava - stav. prace

Záhradníctvo SADEX s.r.o., Prešov - sadové úpravy   

Predpokladané náklady na vybudovanie: 312 850 € s DPH

Lokalita: Póschova záhrada 

Lehota zahájenia prác: VIII/2020

Lehota ukončenia: XII/2020

 

OPIS:

Predmetom zákazky je revitalizácia parku – Póschovej záhrady. Uvedený park sa nachádza v centrálnej časti mesta Rožňava. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa budú realizovať nasledovné aktivity:

1. časť : Stavebné práce

 • SO_01 Búracie práce a terénne úpravy
 • SO_03 Chodníky, komunikácie a spevnené plochy
 • SO_04, SO_05 Lávky
 • SO_06 Vodná plocha s fontánou a plastikou
 • SO_07 Oplotenie
 • SO_08 Elektroinštalácie
 • SO_09 Kamerový systém
 • SO_10 Informačný systém
 • SO_11 Drobná architektúra a mobiliár
 • SO_12 Prípojka vody
 • SO_13 Prípojka elektro

2. časť Sadové úpravy

Sadovnícke práce v rámci revitalizácie parku sú rozdelené do dvoch fáz. V prvej fáze to bude odborné ošetrenie existujúcich drevín a plánované výruby. V druhej fáze to bude výsadba novej zelene.

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta

Publikované: 26.08.2020 09:38 hod.