MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list zo dňa Naše číslo  Vybavuje V Rožňave
  3862/2019-40158-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 02.07.2019

 

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 
Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu“ na  Ulici budovateľskej č. 19, 21, 23  súp. č.  647  v   Rožňave,  ktorý   je   umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  1773/4  v k. ú. Rožňava. Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č. 2069/2019-34216-VYST-An zo dňa 09.05.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.06.2019. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné  konanie začaté.
Predmetom stavebného povolenia je zastrešenie bytového domu valbovou strešnou konštrukciou, ktorá bude zakrytá betónovou krytinou Bramac, červenohnedej farby. Klampiarske prvky sú navrhnuté z lakoplastového plechu červenohnedej farby.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s ustanovením § 61 ods. (4) stavebného zákona  upovedomuje o začatí  stavebného konania všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu v súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. (6) stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 312.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

     

 

 

Mgr. Iveta Angyalová
  samostatný odborný referent
 
 
 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici budovateľskej č. 19, 21, 23 a ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 7. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 4.07.2019 06:52 hod.