MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Č.j.: 2069/2019-34216-VYST-An
V Rožňave 09.05.2019
 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
R O Z H O D N U T I E
 
Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia strechy bytového domu“ na  Ulici budovateľskej č. 19, 21, 23  súp. č.  647 v Rožňave, ktorý je umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  1773/4 v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.
 
Predmetom umiestnenia stavby je zastrešenie bytového domu valbovou strešnou konštrukciou, ktorá bude zakrytá betónovou krytinou Bramac, červenohnedej farby. Klampiarske prvky sú navrhnuté z lakoplastového plechu červenohnedej farby.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na  § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení posúdil návrh podľa § 35 stavebného  zákona   a  §§ 3 a 4  vyhlášky  č. 453/2000 Z. z. a na základe toho podľa §§ 39 a 39a a § 42 ods. (2) stavebného zákona, §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
 

r o z h o d n u t i e    o   u m i e s t n e n í    s t a v b y

„Rekonštrukcia strechy bytového domu“ na  Ulici  budovateľskej

 č. 19, 21, 23,  súpisné číslo 647, nachádzajúci sa na pozemku

 parc. č. KN-C 1773/4 v k. ú. Rožňava.

 

Pozemok parc. č. KN-C 1773/4 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 647, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava, na Ulici budovateľskej. Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou bude realizované nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu. Nosná konštrukcia strechy  je navrhnutá pomocou krovovej konštrukcie s nosnou konštrukciou väznicovou stojatej stolice ktorá bude zakrytá betónovou škridlou Bramac červenohnedej farby. Dažďové zvody z lakoplastového plechu červenohnedej farby budú napojené do verejnej kanalizácie na pozemku parc. č. KN- C  1773/1 v k. ú. Rožňava vo vlastníctve mesta Rožňava. Prístup na strechu bude zabezpečený cez nový výlez zo schodiska.

Pre umiestnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:

  1. Strecha bude umiestnená nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu. Pôdorysné rozmery stavby sú  navrhnuté na 11,4 x 48,5m. Výška nadstavby je navrhnutá na 2,39 m,sklon strešnej konštrukcie je navrhnutý na 23˚.
  2. Maximálna výška stavby je navrhnutá na 14,21 m.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky účastníkmi konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona dva roky odo dňa jeho právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. (4) stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

 

 

O d ô v o d n e n i e

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo dňa 05.02.2019 na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia strechy bytového domu“ na  Ulici budovateľskej č. 19, 21, 23, súp. č. 647 v Rožňave, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN-C  1773/4 v k. ú. Rožňava.

Stavebný úrad podanú žiadosť preskúmal a posúdil, v zmysle ustanovení § 35 stavebného zákona a  §§ 3 a 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení. Nakoľko predložené podklady boli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. 2069/2019-8077-VYST-An zo dňa 21.02.2019 stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. (4) stavebného zákona  začatie územného konania a nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska v súlade s § 36 ods. (2)  stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 36 ods. (2) stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. (3) stavebného zákona. Stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby aj verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb.

Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne námietky a pripomienky od účastníkov konania a dotknutých orgánov a v priebehu konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Navrhovateľ s návrhom predložil tieto podklady: výpis z listu vlastníctva č. 4426 zo dňa 09.01.2019 a č. 6459 zo dňa 21.02.2019, kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 21.02.2019, projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach vrátane situácie osadenia stavby, zápisnicu  z  domovej  schôdze  vlastníkov  bytov  a  nebytových  priestorov  v bytovom dome na Ulici budovateľskej  č. 19, 21, 23 zo dňa 15.05.2018,  , súhlas vlastníka pozemku parc. č. KN-C 1773/1 v k. ú. Rožňava č. 398/2019 zo dňa 15.01.2019, vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov a to:  záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 50/2019-10/HŽPaZ zo dňa 24.01.2019, stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru č. ORHZ-RV1-40-001/2019 zo dňa 16.01.2019.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom mesta Rožňava na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený podľa položky č. 59 písmena a) bodu 2 vo výške   100,- € do pokladne mesta Rožňava dňa 05.02.2019.

 

 
pdf icon Situácia umiestnenia stavby
(PDF, 169 kB)

 

 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, sa doručuje rozhodnutie o umiestnení stavby vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici budovateľskej č. 19, 21, 23 v Rožňave  a tiež ostatným účastníkom územného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb – rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 4. 2019 Mgr. Iveta Angyálová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 13.05.2019 13:39 hod.