MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Č.j.: 4324/2019-50336-VYST-An
V  Rožňave 09.10.2019
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
S T A V E B N É      P O V O L E N I E

 

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha“ na ulici Šafárikovej  č. 84, 86, 88, súp. č. 430 v Rožňave, ktorý je umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  1989/3 v k. ú. Rožňava. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2450/2019-39398-VYST-An zo dňa 21.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2019. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.
 
Predmetom stavebného povolenia je zastrešenie bytového domu  valbovou strešnou konštrukciou, ktorá bude umiestnená nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu. Strešná konštrukcia bude zakrytá veľkoformátovou krytinou Bramac tehlovočervenej farby, dažďové zvody sú navrhnuté z lakoplastového plech červenohnedej farby.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný   poriadok  a  bývanie  v  znení neskorších predpisov  a  v spojení  s  §  5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného konania prerokoval žiadosť v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona  a po preskúmaní  žiadosti  podľa  § 62 ods. 1  stavebného  zákona   a  § 8  a  § 9 vyhlášky MŽP  SR č. 453/2002 Z. z., ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona,  v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a rozhodol nasledovne:
 

p o v o ľ u j e    s t a v b u

 

„Rekonštrukcia strechy bytového domu“

na  Šafárikovej ulici č. 84, 86, 88,  súpisné číslo 430, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 1989/3 v k. ú. Rožňava.

Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava, na Šafárikovej  ulici. Objekt je samostatne stojaci s tromi schodiskovými sekciami, tvorený štyrmi nadzemnými  podlažiami a jedno technické - suterén s umiestnením pivničných priestorov. Obvodový plášť je tvorený z murovaných stien hrúbky 375 mm a stredového múru hrúbky 500 mm zloženého z radu pilierov. Pôvodná strecha je plochá s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu umiestneného po celom obvode stavby, ktorá sa zmení na trojplášťovú.

Bytový dom sa zastreší valbovou, väzníkovou strešnou konštrukciou. Konštrukcia krovu bude uložená na pomúrniciach a na väznici v strede rozponu. Pozdĺžne bude konštrukcia zavetrená. Horný plášť strešnej konštrukcie bude tvorený betónovou krytinou Bramac na latovaní, stredný plášť bude tvorený poistnou hydroizolačnou vrstvou a spodný plášť bude tvorený pôvodnou konštrukciou s dodatočným zateplením tepelnou izoláciou Nobasil MPN hrúbky 280 mm. Do strešnej roviny sa osadí strešný výlez. Existujúce komínové teleso je potrebné vyviesť nad úroveň novej strešnej konštrukcie. Odvodnenie strešnej konštrukcie bude riešené vonkajším zvodmi napojenými do existujúcich zvodov na verejnú kanalizáciu. Súčasťou povolenia je výmena bleskozvodu.

Základné parametre stavby:

Zodpovedný projektant: RoboKo, s.r.o, Hroncová č. 1, 040 11 Košice
Dodávateľ stavby: bude určený výberovým konaním
Investor:
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Šafárikovej ulice č. 84, 86, 88 v Rožňave
Zastavaná plocha strešnej konštrukcie:
732  m²
Termín začatia stavby: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia
Termín ukončenia stavby:
31.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výškach, ako aj predpisy o bezpečnosti na zdvíhacích zariadeniach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy
 4. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby a dodávateľa určeného výberovým konaním.
 5. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
 6. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov (certifikáty, zhody, technické osvedčenia) a v zmysle §14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení, energetický certifikát.
 7. Termín dokončenia stavby 31.10.2021.
 8. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo majetku.
 9. Stavebné odpady a odpady z demolácií vzniknuté počas búracích a stavebných prác na objekte je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe  a je  potrebné  ich  zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z..
 10. S odpadom, ktorý vznikne počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 11. Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby na Okresný úrad Rožňava (ŠSOH).
 12. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov ako aj bytov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 13. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím jej užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 14. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie.
 15. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník.
 16. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona stavenisko bude označené informačnou tabuľou na ktorej bude uvedený názov stavby, zhotoviteľ, stavebný dozor, dátum začatia a ukončenia stavebných prác.
 17. Pri prácach na fasáde je potrebné zabezpečiť ochranu a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do blízkosti lešenie. Vstupy do objektu je potrebné chrániť vytvorením komunikačného tunela.
 18. Zo zákona o ochrane prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
 19. Narušený pôdny kryt je po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávnym semenom.
 20. Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.
 21. Počas prác bude zabezpečené aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavba nezačne.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

O d ô v o d n e n i e

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha“ na ulici Šafárikovej  č. 84, 86, 88, súp. č. 430 v Rožňave, ktorý je umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  1989/3 v k. ú. Rožňava. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2450/2019-39398-VYST-An zo dňa 21.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2019.
 
Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu aj s podkladmi preskúmal v zmysle § 62 ods. 1  stavebného zákona a § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vzhľadom k tomu, že nezistil žiadne nedostatky, oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4  stavebného  zákona  listom č. 4324/2019-44822-VYST-An  zo dňa 26.08.2019, všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný  podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu v súlade s § 61 ods. 3 svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa §  61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Stavebnými prácami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavby, bezpečnosť stavby  pri  jej  užívaní, energetická  úspornosť stavby, požiarna bezpečnosť, mechanická odolnosť stavby a tým sa predĺži životnosť stavby. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený po výberovom konaní. Nakoľko uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
 
K žiadosti o stavebné povolenie boli predložené  tieto doklady: výpis  listu vlastníctva č. 3872 zo dňa 11.07.2019, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 11.07.2019, kópia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 2450/2019-39398-VYST-An zo dňa 21.06.2019,  projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, statický posudok a požiarna bezpečnosť stavby, energetické posúdenie stavby, zápisnica z domovej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 30.11.2018, fotodokumentácia stavby, vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-159-003/2019  zo dňa 16.04.2019, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava č. 358/2019-180/HŽPaZ zo dňa 17.04.2019, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) OU-RV-OSZP-2019/004712 zo dňa 03.04.2019,  (ŠSOPaK) č. č. OU-RV-OSZP-2019/004879 zo dňa 10.04.2019.
 

Správny  poplatok  za  vydanie  stavebného  povolenia  bol  zaplatený  v hotovosti dňa 30.07.2019 do pokladne správneho orgánu v hodnote 200 €, podľa položky 60 písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova ul. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Šafárikovej ulici a ostatným  účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 10. 2019 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 11.10.2019 13:02 hod.