MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 

 

Č.j.: 4785/2018-58082-VYST-An
 V Rožňave  20.11.2018
 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE
 
 
Stavebné bytové družstvo Rožňava, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podala  na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha“ na Ulici edelényskej   č. 34, 36,  súp. č. 1989,  nachádzajúci  sa  na   pozemku  parc.  č.   KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 565/2018-2058-VYST-An zo dňa 16.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2018. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej „stavebný zákon“ ), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení preskúmal a posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v súlade s §§  80 a 81 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a na základe toho podľa § 82 ods.(1) stavebného zákona, § 20 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
 
p  o  v  o  ľ  u  j  e    u ž í v a n i e    s t a v b y
 
„Rekonštrukcia strechy bytového domu – šikmá strecha“
 
súp. č. 1989, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava.
 
 
Pozemok parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 1989, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava. Zastrešenie bytového domu valbovou strešnou konštrukciou je realizované nad deviatym nadzemným podlažím bytového domu s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu a je riešené krovovou konštrukciou s nosnou konštrukciou väznicovou stojatej stolice. Nosná konštrukcia je zakrytá veľkoformátou betónovou škridlou. Prístup na strechu je zabezpečený cez nový výlez zo schodiska.  Pôvodná strešná konštrukcia sa zateplila tepelnou izoláciou Nobasil MPN hrúbky 280 mm. Strešná konštrukcia je odvetraná prívodom vzduchu v časti pri odkvape pomocou štrbiny veľkosti 200 cm² na meter bežný. Na odvetranie podstrešného priestoru sú umiestnené samočinné  turbíny Lomanco BIB 12, ktoré sú osadené nad strešnú rovinu. Zrealizoval sa nový bleskozvod.

Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

Stavebné bytové družstvo Rožňava, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podala dňa 17.09.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha“ na Ulici edelényskej č. 34, 36,  súp. č. 1989,  nachádzajúci  sa  na pozemku  parc.  č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 565/2018-2058-VYST-An zo dňa 16.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2018.

Stavebný úrad posúdil predložené podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle §§ 81 a 81b stavebného zákona a §§ 17, 18 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia bola úplná, stavebný úrad listom č. 4785/2018-49095-VYST-An zo dňa 04.10.2018 oznámil začatie kolaudačného konania v súlade s § 18 ods. (3) správneho poriadku a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.11.2018 so zrazom pozvaných na mieste stavby. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu v zmysle § 80 ods. (2)  stavebného zákona uplatniť najneskôr  na  ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na miestnom šetrení stavebný úrad zistil, že stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané a  užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili  riadnemu užívaniu stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené doklady: kópia právoplatného stavebného povolenia, certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 13.08.2018, kópia stavebného denníka, doklad o zneškodnení stavebného odpadu, správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu zo dňa 06.08.2018, zmluva o dielo č. 09/2017 zo dňa 13.12.2017, záväzné stanovisko dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-84-007/2018  zo dňa 05.11.2018, Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2018/010463 zo dňa 22.10.2018.

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol dňa 17.09.2018 uhradený do pokladne Mesta Rožňava  vo výške 120 € podľa položky 62a písm. a)bod  2)  „Sadzobníka  správnych poplatkov“, tvoriaceho  prílohu k   zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

     Mgr. Iveta Angyalová
   samostatný odborný referent
 

 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici edelényskej č. 34, 36  a tiež ostatným účastníkom kolaudačného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 3. 12. 2018 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
Publikované: 3.12.2018 11:06 hod.