MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
Váš list zo dňa     Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  2450/2019-33924-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 07.05.2019

 

 
Vec
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podalo na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia strechy bytového domu – šikmá strecha“ na  Šafárikovej ulici č. 84, 86, 88,  súp. č.  430  v   Rožňave,  ktorý   je   umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  1989/3  v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.

Predmetom umiestnenia stavby je zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou, ktorá bude zakrytá betónovou krytinou Bramac, tehlovočervenej farby. Klampiarske prvky sú navrhnuté z lakoplastového plechu.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s ustanovením § 36 ods. (4) stavebného zákona  upovedomuje o začatí  konania o umiestnení stavby všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 36 ods. (2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu v súlade s § 36 ods. (2) stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. (3) stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý  orgán  v  určenej  alebo  predĺženej  lehote  svoje  stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 312.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

 

 
pdf icon Situácia umiestnenia stavby
(PDF, 196 kB)

 

 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Šafárikovej ulici č. 84, 86, 88 v Rožňave a pozemku parc. č. KN-C 1989/3 v k. ú. Rožňava a  ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a webovej stránke mesta.
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 4. 2019 Mgr. Iveta Angyálová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 13.05.2019 13:58 hod.