Mestské lesy Rožňava, s.r.o
Rožňava – Huta 2243
 
týmto vyhlasujú
 
OBCHODNÚ   VEREJNÚ   SÚŤAŽ
 
na zhotovenie diela ( rekonštrukcia prístreškov gátra )
 
 
1. Predmet činnosti:
Výmena laťovania a časti krovu, demontáž a odstránenie pôvodnej krytiny , montáž plechovej  strešnej krytiny( cca 180 m2 ),  montáž odkvapových žľabov .
 
2. Doba výkonu :
Zmluva sa uzatvára na dobu od : 1.11.2019 do : 30.11.2019.
 
3. Cena diela :
Maximálna cena diela  ( 5000 € bez DPH)  je  stanovená  na základe prieskumu trhu  .
 
Všetky podrobné informácie o podmienkach súťaže sú uverejnené na vývesnej tabuli
Mestského úradu v Rožňave a na www.msl-rv.sk
 
Súťaž končí 30 .10.2019.
 
 
 
 
 
 
Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti
 
 

© Mesto Rožňava, 15. 10.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 15.10.2019 13:09 hod.