Investor stavby:   Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Dodávateľ stavby:   Združenie „IS – J. P. STAV Rožňava“
Celkové náklady na stavbu na základe zmluvy o NFP: 960 511 €, vrátane nákladov na výkon funkcie stavebného dozora, stavebné práce, externý manažment a verejné obstarávanie

Zmluva o dielo č.: 607/2011 zo dňa 14. 10. 2011
Odovzdanie staveniska: 11/2011
Predpokladaný termín ukončenia: 11/2012
Stavebné práce podľa zmluvy o dielo vo výške: 899 722,86 € s DPH

Financovanie stavby:

85 % z fondov EÚ
10 % štátny rozpočet SR
5 % vlastné zdroje mesta

Stavebný dozor: Ľudovít Kossuth
 

Na stavbe sú vybudované chodníky zo zámkovej dlažby a pracuje sa na osadení dlažby na spevnenej ploche a komunikácii Šafárikova - Betliarska. Spevnená plocha je osadená dlažbou cca do 1/2 plochy. V dňoch t. j. od 13. 11. 2012 do 15. 11. 2012 sa uskutoční premiestnenie     3 ks plynových regulačných zostáv na chodníkoch pred prevádzkami GARANT, Lekáreň a UniCredit Bank.

 


© Mesto Rožňava, 2012, Ing. Ladislav Farkaš Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.