Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby: Technické služby mesta Rožňava, Rožňava

Náklady na vybudovanie: 281 129,31 €. s DPH

Lokalita: Námestie baníkov Rožňava

Lehota zahájenia: VII/2020

Predpokladaná lehota ukončenia: XII/2020

 

OPIS:

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou plochy chodníka na východnej a južnej strane Námestia baníkov v rozsahu: Objektová skladba: SO 01.2 - Chodník SO 01.3 - Drobná architektúra – mobiliár SO 01.4 - Zeleň SOA - 10 Vodovod rad-2 + domové prípojky, kanalizačné prípojky - odvod žľaby, chodník VP26 - 29 kanalizačné prípojky – dažďové zvody 013,11,16 Projekt rieši plochu chodníka na východnej a južnej strane Námestia baníkov. Riešená plocha je na severnej strane ukončená /severnou/ líniou priechodov pre chodcov a severozápadným nárožím objektu č. 19. Na južnej strane je ukončené chodníkové teleso druhým dvojmetrovým pásom od nárožia v kolmom smere k chodníkovému obrubníku. Plocha chodníkového telesa je tvorená z betónových dlažieb v modulovej skladbe 2000 mm v striedaní pásov svetlejšej betónovej dlažby a tmavšej betónovej dlažby.

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta

Publikované: 26.08.2020 09:28 hod.