Mesto Rožňava sa zapojilo do projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ vďaka finančnému príspevku z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 25 505,55 € na vytvorenie troch pracovných miest. Účelom projektu je podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Trvanie projektu je od 01.01.2021 do 30.09.2021.

Od 1.1.2021 mesto prijalo 3 zamestnancov, 2 opatrovateľky na úseku domácej opatrovateľskej služby a 1 terénnu asistentku Covid v Komunitnom centre na Krátkej ul. č. 30 v Rožňave.

Opatrovateľky sa starajú o odkázaných občanov mesta v ich domácnostiach v pracovné dni, v čase od 8:00 hod do 16:00 hod. Vykonávajú úkony, ktoré sú uvedené v zmluve s konkrétnym klientom napr.: sebaobslužné úkony (napr. pomoc s hygienou, stravovaním, obliekaním, vyzliekaním, mobilitou), úkony starostlivosti o domácnosť (napr. nákupy, bežné upratovanie, pranie, žehlenie), základné sociálne aktivity (sprievod k lekárovi, na úrad, na záujmovú činnosť) a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít).

Pracovná pozícia terénnej asistentky Covid  bola vytvorená z dôvodu pandémie koronavírusu ako pomoc pri riešení každodenných problémov súvisiacich s pandémiou prevažne pre marginalizovanú rómsku komunitu (ďalej len „MRK“). Pracovnou náplňou terénnej asistentky Covid je predovšetkým:

- komunikácia s obyvateľmi MRK a obcou za účelom zberu údajov o základných životných potrebách(voda, strava, prevencia, bývanie, komunikácia a informovanosť)
- zabezpečenie adresnej a cielene poskytovanej podpory krízovým tímom
- sprostredkovanie informácií spojených s COVID 19 z verejných inštitúcií smerom k obyvateľom MRK,
obci a projektovému tímu
- distribúcia informačných letákov a brožúr s cieľom zvýšiť osvetu pre ochorenie COVID 19 a iné
pandémie (ako jej predchádzať a ako sa správať)
- denné monitorovanie situácie v pričlenenej MRK, počet navrátilcov zo zahraničia, ich situácia a
bývanie v MRK
- informovanie o priebehu a spôsobe karantény, pomáha obyvateľom oboznámiť ich s postupmi
- pomoc obci pri zabezpečovaní výstupného akčného krízového plánu obce (postup v druhej vlne
COVID 19 alebo inej pandémie)
- pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie a zdravotnej osvety v súvislosti s
ochorením COVIV-19 (pri testovaní, distribúcii rúšok, atď.)
- pomoc pri zabezpečovaní základných potravín, liekov, drogérie klientom v karanténe
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 3. 2021, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytoej politiky
 
Publikované: 10.03.2021 15:35 hod.