Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18, 048 01 Rožňava

Predpokladané náklady na vybudovanie: 315 175,26 € s DPH

Lokalita: ZŠ Zlatá

Lehota zahájenia: VI/2020

Predpokladaná lehota ukončenia: X/2020

 

OPIS:  

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s dobudovaním školskej jedálne pri Základnej škole ul. Zlatá 2 v Rožňave v rozsahu: Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

  • Stavebné objekty:
  • SO 01 Prístavba jedálne
  • SO 02 Dažďová kanalizácia
  • SO 03 Hydrant nadzemný

 

Stavebné práce sa budú realizovať ako prístavba k dvojpodlažnému objektu školskej jedálne s učebňami a v malom rozsahu aj ako modernizácia existujúcich priestorov. Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k zvýšeniu kapacity objektu v počte pripravovaných jedál v kuchyni z 600 na 720 ks a k zväčšeniu úžitkovej plochy priestorov jedálne určenej pre stravovanie žiakov.

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta

Publikované: 26.08.2020 09:43 hod.