Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Pripomienkové konanie k VZN

 
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rožňava
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
(PDF, 406 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
15. 2. 2021
Dátum ukončenia pripom. konania:
24. 2. 2021
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. , 3. posch
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2021, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava