Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Pripomienkové konanie k VZN

 
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Rožňava
(PDF, 991 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
18. 11. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
27. 10. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
(PDF, 372 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
18. 10. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
27. 10. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava
(PDF, 249 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
18. 10. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
27. 10. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta
(PDF, 388 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
18. 10. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
27. 10. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2019, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava