Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Pripomienkové konanie k VZN

 
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rožňava
o kronike mesta
(PDF, 192 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
30. 11. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
9. 12. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. , 3. posch
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2020, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava