Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Pripomienkové konanie k VZN

 
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach prevádzkovania hazardných hier
(PDF, 131 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
15. 6. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
24. 6. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. , 3. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Stiahnuť
(PDF, 409 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
15. 6. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
24. 6. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. , 3. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
(PDF, 238 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
15. 6. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
24. 6. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. , 3. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území mesta Rožňava
(PDF, 231 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
15. 6. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
24. 6. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. , 3. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
(PDF, 299 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
15. 6. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
24. 6. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. , 3. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
(PDF, 134 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
15. 6. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
24. 6. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. , 3. posch
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2020, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava