Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Pripomienkové konanie k VZN

 
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene
(PDF, 188 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
21. 1. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
2. 3. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava
(PDF, 258 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
21. 2. 2020
Dátum ukončenia pripom. konania:
1. 3. 2020
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch
 
 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2020, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava