TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA
so sídlom na Štítnickej ulici č. 21, 048 01 Rožňavav súlade s ustanovením §9 a ods.9 v spojitosti s §9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §7 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
 
zverejňuje zámer priameho prenájmu svojho majetku:
 
Predmet priameho prenájmu:
Reklamný pútač s dvomi osvetlenými reklamnými plochami s rozmermi 3,6 x 9,6 m, ktorý je osadený na parcele č. 2102/5 pri kruhovom objazde na Štítnickej ulici v smere na Plešivec – pozemná komunikácia č. I/67.

 
Účel nájmu:
Prenájom plochy na prezentáciu a propagáciu obchodnej, podnikateľskej a inej činnosti záujemcu, s výnimkou politickej činnosti. Je vylúčené zobrazovať násilie, vandalizmus, vulgárnosť, čokoľvek čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, národnostné alebo náboženské cítenie.
Reklama nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu, najmӓ z dôvodu pohlavia, rasy, veku alebo sociálneho pôvodu a nesmie porušovať všeobecné normy slušnosti.

 
Doba nájmu:
4 mesiace od podpísania nájomnej zmluvy.

 
Cena:
Minimálna výška nájomného je 350 € / 1 výlepová plocha / mesiac.

 
Podmienky nájmu:
Výlepové plochy sa prenajímajú bez zabezpečenia výlepu. Výlep zrealizuje vybratý záujemca na vlastné náklady, pričom zodpovedá za škodu pri tom spôsobenú a za kvalitu montáže. V prípade poškodenia reklamného pútača je povinný uhradiť náklady na opravu ako aj všetky náklady s tým spojené.

 
Obhliadka predmetu nájmu:
V prípade záujmu o obhliadku predmetu nájmu si záujemcovia dohodnú termín na tel.č.: 0907 702 741 – Václav Fabo alebo 0902 987 661 – Miroslav Farkašovský

 
Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia cenovú ponuku osobne v kancelárii riaditeľa Technických služieb, alebo poštou na adresu: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Cenová ponuka sa predkladá v zalepenej obálke s poznámkou „Neotvárať – priamy prenájom – reklamný pútač“. Cenová ponuka musí byť doručená tak, aby bola v kancelárii technických služieb zaevidovaná najneskôr do 18.12.2019 do 11.30 hod.

 
Obálka okrem cenovej ponuky musí obsahovať:
- jednoznačnú identifikáciu záujemcu s uvedením telefonického alebo e-mailového kontaktu
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. (v prípade fyzických osôb)

 
Každý záujemca môže predložiť len jednu cenovú ponuku.

Cenové ponuky môžu predkladať právnické osoby a fyzické osoby staršie ako 18 rokov, spôsobilé na právne úkony, ktoré musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti voči mestu Rožňava, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obchodným spoločnostiam, ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je mesto.

Na cenovú ponuku, ktorá nebude spĺňať niektoré zo stanovených podmienok, sa nebude pri vyhodnocovaní ponúk prihliadať.

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je ponúkaná výška nájomného za mesiac.

Cenové ponuky budú vyhodnotené komisiou menovanou riaditeľom organizácie dňa 19.12.2019 v kancelárii riaditeľa.

Organizácia bude všetkých záujemcov o výsledku súťaže písomne informovať.

Technické služby si vyhradzujú právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. zámer priameho prenájmu zrušiť.
 
 

V Rožňave dňa 3.12.2019


PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 12. 2019 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 5.12.2019 09:00 hod.