Technické služby mesta Rožňava


Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku
 
Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania.
 
1./ Predmet priameho prenájmu a účel využitia:
Nebytový priestor nachádzajúci sa v nasledovnej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4305, katastrálneho územia Rožňava,  evidovanom Okresným úradom v Rožňave, katastrálnym odborom Rožňava: budova postavená na pozemku  parc. č.302/4  C KN, súp. č. 3680.
 
Prenajímané priestory nachádzajúce sa vo východnej časti budovy na poschodí / bývalá predajňa športových potrieb / o výmere : priestory určené pre školské zariadenia – 163,15 m2a  28,07 m²( podiel na spoločných priestoroch ).
 
Označenie budovy, v ktorej sú prenajímané priestory : budova OKC, Šafárikova 20,  048 01 Rožňava
 
Predmetné nebytové priestory sú Protokolom č.2/2013 zo dňa 31.01.2013 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 357/2012 zo dňa 13.12.2012 dané do správy Technickým službám mesta Rožňava, a to od 01.02.2013.
 
2./ Doba nájmu:
Neurčitá
 
3./ Cena:
Výška nájomného podľa platných Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta je 2.070,25 €/ročne.
Náklady za služby spojené s prenájmom 3.916,80 € / ročne / s DPH
Minimálna cena – nájom 2.070,25 € /ročne
Minimálna cena nájom + služby ročne = 5.987,05 €/rok
 
4./ Obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si môžu predmet priameho prenájmu obhliadnuť, dňa 19.12.2019, od 10.30 hod. do 11.30 hod., kontaktná osoba p. Milan Benco, tel č. 0911968461 Halászová Irena 0917167304 ( TSMRV, Štítnická 21, 048 01 Rožňava ).
 
5./ Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava.
Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do dňa 23.12.2019 do 11.30 hod. Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje,  ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu, tel. kontakt.,  fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, kópiu platného občianskeho preukazu a čestné prehlásenie, že nemá žiadne finančné záväzky voči mestu Rožňava .
Podnikatelia  a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ, predložia kópiu  výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie ( povolenie vydávané VÚC a pod. ).
 
6./ Ďalšie podmienky priameho prenájmu:
Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej ceny resp. nepredloží doklady podľa bodu 5, ponukové konanie  končí.
V prípade ak úspešný účastník   neprevezme  nebytové priestory a nepodpíše nájomnú
zmluvu do doby 1  týždňa  od podpísania zápisnice vyhodnotenia  ponukového konania prenájmu  majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie nebytových priestorov  záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí .
 
7./ Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta dňa 23.12.2019 o 13.00 hod. Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie a schválenie primátorovi mesta Rožňava. Po schválení výsledku ponukového konania budú všetci záujemcovia informovaní o jeho výsledku.
 
 
V Rožňave, 09.12.2019
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 
 
Michal  D o m i k
primátor  mesta Rožňava
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 12. 2019 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava
 
 
 
 
Publikované: 11.12.2019 12:47 hod.