Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mesto Rožňava v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 43/2019 zo dňa 28.02.2019 zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 

- zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta pod novinovými stánkami v k.ú. Rožňava:
- časť parcely parc.č. KN C 2338/6 o výmere 8 m²
- časť parcely parc.č. KN C 875/6 o výmere 8 m²
- časť parcely parc.č. KN C 4075 o výmere 7 m²
- časť parcely parc.č. KN C 875/8 o výmere 8m²
- časť parcely parc.č. KN C 227/8 o výmere 8 m² (Krásnohorská ul.),
pre Kapa-press spol. s r.o., so sídlom Dunajská 10, Košice, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že spoločnosť má pozemky v prenájme už od r. 2007 a novinové stánky aj v súčasnosti prevádzkuje, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 670,80 €/rok.

 

 

 

V Rožňave dňa 07.03.2019
 

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 

 

 


© Mesto Rožňava, 12. 3. 2019, JUDr. Andrea Kalinová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 12.03.2019 14:39 hod.