Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru prenájmu  majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.161/2020 zo dňa 17.12.2020 zverejňuje zámer prenájmu  majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
prenájom  pozemku mesta, parc.č.KN C 2081/54 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 833 m2  v k.ú. Rožňava, zapísanej na LV č.3001, pre Agátu Fockovú bytom Mierova 20, Rožňava, podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľka chce naďalej využívať časť tohto pozemku o výmere 104 m2 ako záhradku na pestovanie rastlín a plodín pre vlastnú potrebu, za cenu podľa Zásad na určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 49,92 €/rok.
 
 
 
V Rožňave dňa 14.1.2021
 
 
Michal Domik
primátor  mesta
 

© Mesto Rožňava, 20. 1. 2021, Mgr. Mária Fábiánová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 20.01.2021 15:45 hod.