Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru


 

Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava  ako správca majetku vo vlastníctve mesta Rožňava, zverejňuje v zmysle  §9a  ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, zámer na prenájom majetku mesta.

 
1. Identifikácia prenajímateľa:
Názov: Základná škola akad. Jura Hronca
Adresa: Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
IČO: 35543663
Kontaktná osoba: RNDr. Ján Džubák – riaditeľ školy
Telefón: +42587885970
e-mail: skola@zszakarpatskav.edu.sk

 

2. Predmet a účel nájmu:
Nebytový priestor na prevádzkovanie školského bufetu a predajne školských pomôcok, v budove školy zapísanej na LV č. 5093, katastrálne územie Rožňava, parcelné číslo 1861/94. Prenajímané priestory o výmere:  43,5 m2.
Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom a je súčasťou školy.
 
3. Doba nájmu:
Neurčitá
 
4. Cena:
Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená podľa platných Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta na: 435,00 €/ rok
Náklady na služby spojené s prenájmom: 900,00 €/ rok
Minimálna cena nájom + služby: 1335,00 €/ rok

Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční po dohode s riaditeľom školy.

5. Cenová ponuka:
Ponuka záujemcov podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia.
Ponuka musí ďalej obsahovať stručný podnikateľský zámer prenajímateľa. 
Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Prenájom bufet ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, NEOTVÁRAŤ“.

 

6. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 31.7.2019 do 12.00 hod. Ponuku žiadame predložiť v podateľni školy, alebo poštou na adresu školy tak, aby bola zaevidovaná v podateľni školy do 31.7.2019 do 12.00 hod.

 
7. Ďalšie podmienky:
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.
Ak žiadny zo záujemcov o prenájom priestoru nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej ceny prenájmu, resp. nepredloží doklady podľa bodu 6. ponukové konanie končí.
V prípade ak úspešný účastník neprevezme nebytové priestory a nepodpíše nájomnú zmluvu do 1 týždňa od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponukového konania prenájmu majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie priestorov záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí.
Podnikateľský zámer by mal obsahovať predbežnú špecifikáciou sortimentu školského bufetu a školských pomôcok s dodržaním zásad a všeobecných predpisov pre ponúkaný sortiment školského bufetu.
 
8. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta dňa 9.8.2019 o 13.00 hod. a môžu sa ho zúčastniť aj predkladatelia ponúk. Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie a schválenie primátorovi mesta Rožňava. Po schválení výsledku budú všetci záujemcovia písomne informovaní o jeho výsledku.

 

 

V Rožňave  dňa 21.6.2019

 

 

RNDr. Ján Džubák
riaditeľ školy

                                                                              

Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2. 7. 2019 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.07.2019 18:22 hod.