Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.225/2019 zo dňa 12.12.2019 zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

- prenájom častí pozemkov mesta v k.ú. Rožňava zapísaných na LV č.5716, parc.č. KN C 7770/1, KN C 7777/1 a KN C 7777/3 s celkovou výmerou 76 m2 na dobu 12 mesiacov za nájomné vo výške 60,-€ a častí pozemkov parc.č.KN C 7673/1, KN C 7753/2 a KN C 7770/1 s celkovou výmerou 206 m2 na dobu 59 mesiacov za nájomné vo výške 798,86 € pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, podľa § 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľ je investorom stavby vo verejnom záujme
„ Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou „

 
V Rožňave dňa
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 9. 1. 2019, Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 9.01.2020 14:20 hod.