Technické služby mesta Rožňava


Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku
 
 
Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania.
 
1. Predmet priameho prenájmu a účel využití
Nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 3001, katastrálneho územia Rožňava, evidovaného Okresným úradom v Rožňave, katastrálny odbor  Rožňava:
 
Predmetné nebytové priestory sú Dodatkom č. 6 k Zriaďovacej listine na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 129/2009 zo dňa 20.05.2009 dané do správy Technickým službám mesta Rožňava, a to od 01.07.2009.
 
Označenie budovy, v ktorej sú prenajímané priestory : Prevádzková budova ( kúpalisko)  – veľký bufet , Štítnická ul., 048 01 Rožňava, na poz. parc. č. KN 2086/265, 2086/266, 2086/267
Prenajímané priestory o výmere : veľký bufet – 54,87 m²
 
2. Doba nájmu:
Určitá – od 22.06.2019 do 01.09.2019
 
3. Cena:
Minimálna výška nájomného činí 2,60€/m²/mesiac
Náklady na služby spojené s prenájmom / vodné a upratovanie / 11,62€ bez DPH/mesiac.
Spotreba elektrickej energie bude fakturovaná po ukončení sezóny na základe skutočnej spotreby .
 
Minimálna  cena za prenájom Veľkého bufetu činí : 156,60€/mesiac/s  DPH za služby + elektrická energia , cena ktorej bude stanovená na základe faktúr od dodávateľa za uvedené obdobie 
 
4./ Obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si môžu predmety priameho prenájmu obhliadnuť, dňa 27.05.2019, od 09.00 hod. do 11.00 hod., kontaktná osoba p. Marta Domiková, tel. č. 058 732 4676, popríp. 0905 943029 ( Areál Kúpaliska v Rožňave, Štítnická ul. ).
 
5./ Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava.
Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do dňa 04.06.2019  do 11.30 hod. Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje,  ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu, tel. kontakt.,  fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, kópiu platného občianskeho preukazu a čestné prehlásenie, že nemá žiadne finančné záväzky voči mestu Rožňava .
Podnikatelia  a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ, predložia kópiu  výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie ( povolenie vydávané VÚC a pod. ).
     
Záujemca nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude z ponukového konania vyradená.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú neuhradené dane a poplatky a iné záväzky voči mestu a jeho organizáciám.
 
6./ Ďalšie podmienky priameho prenájmu:
Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej ceny resp. nepredloží doklady podľa bodu 5, ponukové konanie končí.
V prípade ak úspešný účastník neprevezme  nebytové priestory a nepodpíše nájomnú
zmluvu do doby 1 týždňa  od podpísania zápisnice vyhodnotenia  ponukového konania prenájmu  majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie nebytových priestorov  záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí .
 
V prípade uzatvorenia zmluvy s úspešným účastníkom, správca majetku požaduje úhradu zálohy zo strany nájomcu vo výške 500,- €.  
 
7./ Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta dňa 04.06.2019 o 13.30 hod. Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie  primátorovi mesta Rožňava. Po schválení výsledku ponukového konania budú všetci záujemcovia informovaní o jeho výsledku.
 
 
 
 
 
V Rožňave 20.05.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH                                                             
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava                                     
 
 
Michal  D o m i k
primátor mesta Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 5. 2019 Ladislav Dávid -  Technické služby mesta Rožňava

 

Publikované: 25.05.2019 06:23 hod.