Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.7/2020 zo dňa 30.01.2020 zverejňuje zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

- predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava zapísaného na LV č.4493, časť parcely parc.č.KN C 2274/3 zast.plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom, pre NIXEN s.r.o., so sídlom Útulná 2056/11, Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za cenu 30,- €/m2 a zriadenie bezodplatného vecného bremena prechodu a prejazdu v prospech mesta Rožňava.
 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 
V Rožňave dňa 12.02.2020
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 2. 2020, Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 19.02.2020 10:48 hod.