Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru priameho predaja  majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.9 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.163/2019 zo dňa 26.09.2019 zverejňuje zámer priameho predaja  majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
- priamy  predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava,  parc.č.KN C 2274/8 zast.plocha s výmerou  13 m2 zapísaného na LV č.4493 pre Ladislava Rákaiho a manž. Kornéliu Rákaiovú bytom Rudná č.242,  podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov za cenu 13,-€/m2, t.j. za cenu 169,-€. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.         
 
 
V Rožňave dňa 03.10.2019
 
 
 
Michal Domik
primátor  mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 10. 2019, Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 7.10.2019 18:52 hod.