Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru  priameho predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 78/2019 zo dňa 28.03.2019 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
- priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parciel  parc.č. KN E 1779/1 orná pôda s výmerou 207 m2, parc.č. KN E 2408 zastavaná plocha s výmerou 1507 m2 a parc.č. KN E 1780/2 trvalý trávny porast s výmerou 1 137 m2 s výmerou upresnenou geometrickým plánom, pre Ladislava Takáča, bytom M. Kukučína č. 1, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  predmetné pozemky mesto nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 
 
 
 
V Rožňave dňa 04. 04.2019
 
 
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 8. 4. 2019, Perla Dávidová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 8.04.2019 15:27 hod.