Mesto Rožňava


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.145/2018 zo dňa 27.09.2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
-priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, časti parciel zapísaných na LV č.3001, parc.č.KN C 1969/99, KN C 2081/18 a KN C 2081/225, s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Ladislava Jankóa bytom Edelényska č.5, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemky mesto nevyužíva a bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa za cenu 13,27 €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.

 

 

V Rožňave dňa 8.10.2018

 

 

Pavol B u r d i g a
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 11. 10. 2018 Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.10.2018 08:39 hod.