Mesto Rožňava


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.146/2018 zo dňa 27.09.2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parc.č.KN C 1969/99, s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Milana Kováča, bytom Okružná 22, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto predmetný pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 13,27 €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.

 

 

V Rožňave dňa 8.10.2018
 

 

 

Pavol B u r d i g a
primátor mesta

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 10. 2018 Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.10.2018 08:46 hod.