Mesto Rožťňava


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.143/2018 zo dňa 27.09.2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
-priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť parcely zapísanej na LV č.3001, parc.č. KN C 1866/649 s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Bc.Adriána Bartóka, bytom Jarná č.33 Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zákč.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.

 

 

V Rožňave dňa 8.10.2018

 


Pavol B u r d i g a
primátor mesta

 

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 10. 2018 Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.10.2018 08:43 hod.