Mesto Rožňava


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mesto Rožňava v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 6/2020 zo dňa 30.01.2020 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:


- predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parc. KN C 1889/2 záhrada s výmerou spresnenou geometrickým plánom pre Miroslava Bučka, bytom E. Rótha 2, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok sa nachádza pod garážou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 15,-€/m2.
 

Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 

V Rožňave dňa 12.02.2020
 

Michal Domik
primátor mesta

 

 

 

© Mesto Rožňava, 19. 2. 2020, Perla Dávidová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 19.02.2020 10:41 hod.