Mesto Rožňava


 
Zverejnenie zámeru priameho predaja  majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.9 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.162/2019 zo dňa 26.09.2019 zverejňuje zámer priameho predaja  majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava zapísaného na LV č.4493,  časť z parcely parc.č.KN E 2403/2 zast.plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom, cca  215 m2, pre MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. so  sídlom Duklianska 11, Prešov podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  pozemok mesto nevyužíva a žiadateľ v predmetnej lokalite postaví predajňu Merkury Market, čím vytvorí 50-70 nových pracovných miest, za cenu: 30,-€/m2 za podmienok, že kúpna zmluva bude uzavretá po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia na výstavbu predajne Merkury Market s právom spätnej kúpy pozemku v prospech mesta
 
 
V Rožňave dňa 13.11.2019
 
 
 
Michal Domik
primátor  mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 11. 2019, Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 13.11.2019 13:27 hod.