Mesto Rožňava


 
Zverejnenie zámeru  priameho predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o  majetku  obcí  a na  základe senia Mestského zastupiteľstva v  Rožňave č. 39/2019 zo dňa 28.02.2019 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
- priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, ako diel 4 k parcele parc.č. KN C 1936/32 zastavaná plocha s výmerou 17 m2, vytvorenej z parcely parc.č. KN C 1936/25 zastavaná plocha s celkovou výmerou 900 m2 zapísanej na LV č. 3001, podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. Katarínou Pakanovou pod č. G1-142/2018 zo dňa 30.04.2018, pre spoločnosť VARY s.r.o. Rožňava, Šafárikova 91, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  predmetný pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 340,- €. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 
 
 
 
V Rožňave dňa 06. 03.2019
 
 
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 3. 2019,  Perla Dávidová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 8.03.2019 12:26 hod.