Mesto Rožňava

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.37/2019 zo dňa 28.02.2019 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
priamy   predaj nasledovných pozemkov  mesta v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV č.5716: parc.č.KN C 7673/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2, KN C 7673/3 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 430 m2, KN C 7753/3 ostatná plocha s výmerou 98 m2, KN C 7770/2 ostatná plocha s výmerou 82 m2, KN C 7777/2 ostatná plocha s výmerou 207 m2, KN C 7777/4 ostatná plocha s výmerou 33 m2, KN C 7777/5 ostatná plocha s výmerou 636 m2, KN C 7790/1 orná pôda s výmerou 231 m2 a KN C 7790/2 orná pôda s výmerou 17 m2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemky mesto nevyužíva  a bude na nich  postavená stavba vo verejnom záujme „ Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou „  ktorej investorom je žiadateľ,  za cenu 25 228,80 €. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 
 
V Rožňave dňa 06.03.2019
 
 
 
Michal Domik
primátor  mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 3. 2019,  Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 8.03.2019 12:15 hod.